Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2021

Печат Email
Сряда, 23 Юни 2021г.

Във връзка с разпоредбите на чл.15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Пещера предоставя в 14 - дневен срок достъп  до Решение № ПК-09-ЕО/2021г. на РИОСВ – Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г. чрез публикуване на интернет страницата си и чрез поставяне на информационното табло на Община Пещера.

Печат Email
Вторник, 22 Юни 2021г.

Заповед за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите с житни култури, мерки за пожарна безопасност

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 21 Юни 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 21.06.2021г.  до 04.07.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Екологично производство на обувни изделия и устойчива мода-реконструкция и преустройство на съществуващи производствени, складови и битово – административни сгради на фирма „Ингилиз Груп“ ЕООД в ПИ с идентификатор 56277.501.551, УПИ  I-безвредна промишленост, кв.84 по действащ регулационен план на град Пещера, общ. Пещера и „Паркинг за служители и работници“ в ПИ с идентификатор 56277.501.122, УПИ IX, кв.76 по действащ регулационен план на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Сряда, 16 Юни 2021г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 06. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Вторник, 15 Юни 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 21.06.2021г. до 25.06.2021г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди / микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите - притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

Печат Email
Понеделник, 14 Юни 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера

Печат Email
Понеделник, 14 Юни 2021г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 10 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 399/09.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 6 Kv от нова кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56377.3.1314 /собственост на „Биовет“ АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет“ АД/ по КККР на гр.Пещера през земи общинска публична собственост:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1300 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 5,00 лв /пет лева/, с площ на засегнатия имот от 34 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 181,00 лв /сто осемдесет и един лева/, с площ на засегнатия имот от 1129 кв.м.  
През земи общинска частна собственост както следва:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 180,00 лв /сто и осемдесет лева/, с площ на засегнатия имот от 90 кв.м.  
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 08 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ и по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУОС“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 08 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП - Парцеларен план за кабелно трасе 6 Кv от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по КККР на гр.Пещера, местност Луковица.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069