Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2021

Обявление

Печат Email
Вторник, 08 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изместване на източната улично регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1306, Производствена и складова дейност на изток, , така, че новата улична регулация да бъде на пет метра западно от бетонов път за ПСОВ на „Биовет“ АД с идентификатор 56277.3.1308, За складова база по КККР на гр.Пещера, собственост на „Биовет“ АД. Запазва се устройствената зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Съобщение

Печат Email
Вторник, 08 Юни 2021г.

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:
На 14.06.2021г. по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат ГАЛЪП СУПЕР360 с активно вещество глифозат.
Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Общинска администрация

Печат Email
Понеделник, 07 Юни 2021г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Правилата за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от областна транспортна схема от квотата на Община Пещера.
 Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Правилата за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от областна транспортна схема от квотата на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Печат Email
Неделя, 06 Юни 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение

Печат Email
Петък, 04 Юни 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 04.06.2021г.  до 17.06.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаични централи“ в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1854 /обединява 56277.3.1778 и 56277.3.1777/, 56277.3.1314, м. „Луковица“ по КККР  на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик от „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069