Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2021

Печат Email
Сряда, 28 Юли 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение Стайков 1 ЕООД

Печат Email
Понеделник, 26 Юли 2021г.

Във връзка с получения сигнал  за замърсяване на река Стара река със смазочни материали (мазут и нефт) над град Пещера, при съвместна проверка на експерти на  Басейнова дирекция „Източнобеломорснки район“,  РИОСВ – Пазарджик и Регионална лаборатория – Пазарджик и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС са взети проби от повърхностни води в три пункта: река Стара река, водохващане „Биовет“АД; река Стара река, ресторант Старата централа и Река Новомахаленска, водохващане „Ихтио 2008“ .
С оглед информираността на населението на община Пещера и с цел запознаване с резултатите от извършения анализ на компетентните институции, публикуваме копие на писмото до Кмета на Община Пещера с вх.№24-05-19/23.07.2021г. от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Печат Email
Петък, 23 Юли 2021г.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 07. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Сряда, 21 Юли 2021г.

№ 543

гр. Пещера 19.07.2021 г.

В изпълнение на Решение №265/24.06.2021 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 57427 кв.м., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност квартал „Луковица“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: насип, насипище, категория на имота 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 017020. Граници на имота: 56277.3.1286, 06207.3.305, 06207.3.303, 56277.3.1781, 56277.3.1266, 56277.3.1778, 56277.3.1776, 56277.3.1777, 56277.3.1780, 56277.3.1779, актуван с АОС № 1031/31.05.2021 г., при начална тръжна продажна цена 34456 лв. без ДДС, депозит за участие 3446 лв.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 21 Юли 2021г.

Плащания на членовете на СИК за парламентарните избори на 11 юли 2021 г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за произведените на 11 юли 2021г. парламентарни избори на СИК ще започне на 21.07.2021г. (сряда) от 10.00 часа на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа.
Плащанията ще се извършват всеки работен ден от 10,00 часа  до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа.
Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

Обявление

Печат Email
Вторник, 20 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.595 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-595 по ПУП на с.Радилово/, кв. 20 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 94-95-88 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2511/ и улица с о.т. 94-97-98 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2517/ по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 19 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ  IV-3,1779, производствена и складова дейност в УПИ IV-3,1779, депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Запазва се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Обявление

Печат Email
Понеделник, 19 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1821 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ VIII-41 /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1590 по КККР на гр.Пещера/ и образуване на нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД и УПИ VIII-3.1590, „Производствена и складова дейност“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с площ: проектен УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД с площ от 98865 кв.м. и проектен УПИ VIII-3.1590, „Производствена и складова дейност“ с площ от 29132 кв.м. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Обявление

Печат Email
Понеделник, 19 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП- ПР за отреждане на улица през поземлен имот с идентификатор 56277.1.146 по КККР на гр.Пещера.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 14 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ VIII-2919 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.742 по КККР на гр.Пещера/ в VIII-2919, “За производствена, складова, търговска дейност и услуги“, кв. 30б по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069