Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2021

Обявление

Печат Email
Сряда, 14 Юли 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение в квартал 174 засягащо УПИ ХVІІ-629, Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.504.712 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ ХVІІІ-629, 630, Жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.504.630 по КККР на гр.Пещера/, като се променя вътрешната регулационна линия между двата УПИ, като преминава по имотната граница между двата поземлени имота.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 13 Юли 2021г.

Във връзка с получен сигнал  за замърсяване на река Стара река, над град Пещера при уширението на разклона за пещера „Снежанка“ и на основание чл.15, ал. 1, т.1 от ЗООС,  Община Пещера предупреждава населението за възможно замърсяване на водите на река Стара река и ограничаване на ползването им.
    С писмо 24-05-17/13.07.2021г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Пещера е информирана за необходимостта от извършване на анализ на качеството на питейните води от водоизточници,  разположени в терасата на река Стара река от страна на ВКС Пещера и РЗИ Пазарджик,  както и даването на  указания за тяхното ползване  от населението.
    След получаване на резултатите от проведените анализи, Община Пещера ще бъде информирана за установеното състояние на водите на река Стара река и незабавно ще информира населението.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069