Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2021

Печат Email
Понеделник, 30 Август 2021г.

ЗАПОВЕД

№ 639
гр. Пещера, 30.08.2021 г.


    Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, писмо с вх.№09-01-100/30.08.2021г. на Областния управител на Област Пазарджик за създаване на необходимата организация, засилен и строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки по места в общините от област Пазарджик, дадените препоръки от Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

   З А П О В Я Д В А М :

1.    Да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Пещера по отношение носенето на маски за лице на открито, там където има струпване на хора; носене на маски за лице от персонала на хотели и заведения за хранене, носене на маски за лице в закрити обществени помещения и спазване на физическа дистанция.
2.    Да се отложи провеждането на масови мероприятия със събиране на много хора на едно място.
3.    Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево да информират жителите на населените места за възможността мобилни имунизационни екипи от РЗИ да ги посетят на място.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Гълъбина Карамитрева – Заместник – кмет на Община Пещера.
             Копие от заповедта да се връчи на отговорното длъжностно лице за контрол, на кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево, за сведение и изпълнение, както и да се уведомят Областния управител на Област Пазарджик и Началника на РУ на МВР - Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Обявление

Печат Email
Понеделник, 30 Август 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ XIII-754 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.754/, кв. 58 по плана на с.Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ XIII-754 и УПИ ХV-754 по регулационния план на с.Радилово. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ XIII-754 с площ от 762 кв.м., УПИ ХV-754 с площ от 892 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Понеделник, 23 Август 2021г.

Във връзка с приетата Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на основание чл.6г, ал.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. е разработена и изготвена Областна програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.
На основание чл.6д, ал. 1 от ЗЗБ е разработен проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Съгласно чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, общинската програма е публикувана на интернет страницата на Община Пещера за обществено обсъждане за срок от един месец.
В едномесечен срок след изтичане на срока по чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, Кмета на общината внася Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за съгласуване в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ).
След съгласуването на Общинската Програма от страна на Областен управител (той е и Председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия), на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, същата се предлага за приемане от Общинския съвет.
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е съобразена с Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. и Областната програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.
Документът е със срок на действие 5 (пет) години и обхваща периода 2021 – 2025 г. и е предназначен за територията на община Пещера.
Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби.
Мнения, становища и препоръки от гражданите, които искат да вземат отношение по проекта да се подават по електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в Центъра за административно обслужване на гражданите в административната сграда на Община Пещера в едномесечен срок от датата на публикуване на проекта на Програма за намаляване риска от бедствия.

Печат Email
Четвъртък, 19 Август 2021г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред      Трите имена на лицето                БРОЙ ТОЧКИ
(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1                     Мими Драгомирова Генчева     6 точки
   
Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ... (Елена Рядкова)

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 19 Август 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1.    Мими Драгомирова Генчева.

ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидата – 19.08.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Печат Email
Четвъртък, 19 Август 2021г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 08. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 19 Август 2021г.

    На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И СЕДМО /ИЗВЪНРЕДНО/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24.08.2021г. /ВТОРНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Вторник, 10 Август 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 606/06.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ VIII-2919 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.742 по КККР на гр.Пещера/ в VIII-2919, “За производствена, складова, търговска дейност и услуги“, кв. 30б по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 10 Август 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 608/06.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.595 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-595 по ПУП на с.Радилово/, кв. 20 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 94-95-88 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2511/ и улица с о.т. 94-97-98 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2517/ по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 10 Август 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 607/06.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение в квартал 174 засягащо УПИ ХVІІ-629, Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.504.712 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ ХVІІІ-629, 630, Жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.504.630 по КККР на гр.Пещера/, като се променя вътрешната регулационна линия между двата УПИ и преминава по имотната граница между двата поземлени имота.            
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069