Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2021

Печат Email
Понеделник, 27 Септември 2021г.

Списък с оценени и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Петък, 24 Септември 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:
1.Мария Славчова Герджикова;
2.Мими Петрова Миразчиева.

           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 27.09.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Печат Email
Петък, 24 Септември 2021г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 17 Септември 2021г.

Днес се състави поредния акт за установяване на административно нарушение от служители на Общинска администрация, за неправомерно изхвърляне на отпадъци от физическо лице, нарушило Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
Предстои издаването на наказателно постановление, а глобата за извършено административно нарушение за физически лица от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  е в размер от 300 до 1000 лв.
Общинска администрация припомня, че е забранено изхвърлянето на отпадъци по улици, площади, зелени площи и други обществени места.
Физическите, юридически лица и еднолични търговци са длъжни да спазват реда и условията на предаването, събирането, включително разделното, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

Съобщение

Печат Email
Петък, 17 Септември 2021г.

1050 кг. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се извози в кампанията, проведена на територията на община Пещера през месец юни тази година.
Това е първа кампания за ИУЕЕО на територията на община Пещера за 2021г., организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Общинска администрация благодари на всички включили се в кампанията!
Всеки пожелал да остави своя уред, дава своя принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигурява чиста околна среда за нас и нашите деца.

Съобщение

Печат Email
Петък, 17 Септември 2021г.

Във връзка с  Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в  Община Пещера  и Наредбата за изграждане и  опазване на зелената система на територията на Община  Пещера, на 21.09.2021г. от 11.00часа  в сградата на Общински  съвет – Пещера, ще се проведе среща на животновъди от общината  с представители на Общинска администрация. Ще се разискват мерки за преустановяване свободното движение на селскостопански животни без надзор по територията на общината.

Общинска администрация

Съобщение

Печат Email
Сряда, 15 Септември 2021г.

Общинска администрация уведомява, че от 16.09.2021г. до 24.09.2021г. включително, след 20.00 часа ще се извършва дезакаризационна  обработка на външни площи  срещу кърлежи и имагоцидна обработка на територията на общината.        Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево при подходящи метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

Печат Email
Вторник, 14 Септември 2021г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.09.2021 г.

Публикувано на :      14 септември   2021г., вторник
Валидно до:17,30ч.,  28 септември   2021г., вторник

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес
гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Тодор Стефанов Кърпачев    гр.Пещера ул.“Трепетлика“ №4    Данък МПС АУЗД №035-1/05.03.2020г.
2.    Ради Данчев Демиров          гр.Пещера ул.“Н. Личев “ №12      Данък МПС АУЗД №036-1/05.03.2020г.
3.    Вилдан Шукриева Куршун    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №43      Данък сгради,ТБО    АУЗД №034-1/05.03.2020г.
4.    Ришар Конструксион ЕООД    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №92     Данък МПС АУЗД №022-1/05.03.2020г.

ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                         Гл.експерт “МП”
                                        /Ст.Семерджиев/

Обявление

Печат Email
Сряда, 08 Септември 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за обособяване на улица УПИ ХХІІІ към поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 – собственост на Възложителя, /части от поземлени имоти с идентификатори: 56277.3.399 – Общинска частна собственост - поземлени имоти с проектни идентификатори 56277.3.1850; 56277.3.1851 и 56277.3.1852 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.428 -  Общинска частна собственост – поземлен имот с проектен идентификатор 56277.3.1853 по КККР на гр.Пещера/, местност „Дъбравата“.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 07 Септември 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за обособяване на улица УПИ ХХІІІ към поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 – собственост на Възложителя, /части от поземлени имоти с идентификатори: 56277.3.399 – Общинска частна собственост - поземлени имоти с проектни идентификатори 56277.3.1850; 56277.3.1851 и 56277.3.1852 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.428 -  Общинска частна собственост – поземлен имот с проектен идентификатор 56277.3.1853 по КККР на гр.Пещера/, местност „Дъбравата“.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069