Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2022

Заповед

Печат Email
Вторник, 25 Януари 2022г.

№ 55                                              
гр.Пещера.,  24.01.2022 год.
    Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета, разпоредбите на  чл.8, ал. 2 и чл.9, ал. 1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение №271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера и Плана за нейното изпълнение, на основание чл.44, т.1 и
З А П О В Я Д В А М :
Обявявам процедура за прием на заявления за участие в дейности по залавяне и връщане по местата на обработени безстопанствени кучета.
Целта на процедурата е заявяване на участие за извършване на горепосочените дейности от участници – доброволци и сформиране на екип, който ще се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.
Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от  Наредба № 4 от 01.02.2021 г. в екипите могат да участват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение.
За заявяване на участие е необходимо подаването на заявление в свободен текст в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 или на официалния имейл на Община Пещера: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Заявлението да е придружено от удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.
При заявяване на участие от ветеринарен лекар, с оглед на професионална квалификация, придобито образование и подготовка, на същия не се изисква удостоверение за преминат курс по защита и хуманно отношение към животните.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера, да се постави на информационното табло на сградата на Общинска администрация, както и да се връчи на Директора на Дирекция ТСУОС, за сведение и изпълнение, и на Секретаря на Община Пещера – за контрол.
     
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

ЗАПОВЕД

Печат Email
Понеделник, 24 Януари 2022г.

ЗАПОВЕД 

№  ТУ-11 от 19.01.2022г. на Областен Управител

Печат Email
Четвъртък, 20 Януари 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 01. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 20 Януари 2022г.

№50/20.01.2022 година
       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 18.01.2022 г.  на комисия, съставена с моя Заповед №16/06.01.2022 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лицата, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№4, ет.1, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Гулистан Абдулсалам Алмухамад, ЕГН ……………,

2.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес  на лицето:
Юсеф Делгаш Калаш, ЕГН ……………,

3.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Зенар Делгаш Калаш, ЕГН …………….
   
       Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
       Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 20 Януари 2022г.

№49/20.01.2022 година
       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 18.01.2022 г.  на комисия, съставена с моя Заповед №15/06.01.2022 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лицата, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№4, ет.1, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Шерин Мохамад Тарбуш, ЕГН ………………,

2.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес  на лицето:
Аиша Юсеф Алмахмуд, ЕГН ………………..,

3.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Алаа Юсеф Алмахмуд, ЕГН …………………,

4.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Фатима Юсеф Алмахмуд, ЕГН ………………...
 
       Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
       Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

Печат Email
Сряда, 12 Януари 2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Заповед

Печат Email
Сряда, 12 Януари 2022г.

№39/12.01.2022 год.
       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94М-2427-1/10.01.2022 г. от Мануил Савчов Златев

ОПРЕДЕЛЯМ:
       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Христо Узунов– мл. полицейски инспектор в РУ – Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата регистрирани на адрес гр. Пещера, ул. „Беглика“№29.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 06 Януари 2022г.

№16/06.01.2022 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-2/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Гулистан Абдулсалам Алмухамад, Юсеф Делгаш Калаш и Зенар Делгаш Калаш, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 06 Януари 2022г.

№15/06.01.2022 год.


       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-1/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Шерин Мохамад Тарбуш, Аиша Юсеф Алмахмуд, Алаа Юсеф Алмахмуд и Фатима Юсеф Алмахмуд, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРАГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069