Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2022

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 28 Октомври 2022г.

TOP Logo

Уведомяваме Ви, че до 28.11.2022г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищни образувания, за които до 27.11.2018г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив.

     Заявлението може да се подаде по следните начини:

  • По пощата или куриер, с обратна разписка и получаване на входящ номер, на адреса на Басейнова дирекция: гр.Пловдив 4000, ул.“Янко Сакъзов“ № 35;
  • Чрез Кмета на община Пещера, като попълненото заявление се подаде в центъра за административно обслужване на общинска администрация, на адрес: гр.Пещера 4550, ул.“Дойранска епопея“ № 17. За всяко подадено заявление се издава входящ номер;
  • Чрез Кмета или Кметския наместник по местонахождениетона съоръжението. За всяко подадено заявление се издава входящ номер.

Във връзка с гореизложеното, моля да имате предвид следното:

  • За подаване на заявление не се дължи такса;
  • Не е необходимо представяне на допълнителни документи. Достатъчно е да представите попълнено и подписано заявление;
  • Граждани, подали заявления за регистрация в предходен период, не подават повече заявления за регистрация;
  • Администрациите, в които са подадени заявленията имат ангажимент на всеки 14 дни да предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления;
  • Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани;
  • Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

   Образец на заявлението може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив и от сайта на община Пещера

        

Печат Email
Четвъртък, 20 Октомври 2022г.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 10. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съощение за ДДД обработка

Печат Email
Вторник, 18 Октомври 2022г.

LOGO OB BG

   Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 20.10.2022г. – до 31.10.2022г. включително, след 20:00 часа започва дезакаризационна обработка на външните площи на територията на община Пещера.
Третирането на площите ще се извършва при благоприятни метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни информационни табели за провежданите обработки.
Общинска администрация призовават жителите на общината да ограничат достъпа на деца до обработените площи.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 13 Октомври 2022г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напоителни системи ЕАД - клон Тополница уведомяват водоползвателите и населението на община Пещера, че поради планирани дейности по Главна напорна деривация,  ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“ няма да работят в периода от 24.10.2022г. до 07.11.2022г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 13 Октомври 2022г.

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС се публикува настоящото съобщение, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация - Уведомление с вх. № ПД-04-526-(2) от 11.10.2022г. от РИОСВ – Пазарджик за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 4,9MW с нов БКТП 2х2500KVA“ в имоти с идентификатори 56277.2.720, 56277.2.722, 56277.2.723 и 56277.2.724 в м.Долна Бялча по КККР на гр.Пещера, общ.Пещера, обл.Пазарджик“ от „Торос-14“ ООД.

   ИП не попада в границите на „Натура“ 2000 и защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.

   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Плащания на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Печат Email
Сряда, 12 Октомври 2022г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за народни представители на 02.10.2022г. ще започнат на 13.10.2022г. (четвъртък) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.


            Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

Обявление - на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Печат Email
Сряда, 12 Октомври 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна в конфигурацията дворищнорегулационните и улично-регулационните линии в кв. 28 по плана на гр.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 11 Октомври 2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Община Пещера възнамерява да предложи нов вид атракция през зимния сезон на жителите на общината и гости, а именно ползване на външна ледена пързалка. За целта ще бъде монтирана мобилна ледена пързалка с размери 12,5 х 30 метра.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е във връзка с необходимостта от въвеждане на нова услуга „цена на ползване на външна ледена пързалка“.

Предлагам жителите на общината да ползват безплатно съоръжението, а услугата да се заплаща от посетители от други населени места.

Заповеди по чл.37 ал.5 от ЗСПЗЗ

Печат Email
Понеделник, 10 Октомври 2022г.

ZEMED

Печат Email
Понеделник, 10 Октомври 2022г.

Logo 1927 TotalObyad

ОБЯВЛЕНИЕ

   От 01.11.2022 година в Община Пещера ще стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Пещера“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 400 уязвими жители включително и деца на община Пещера, а именно: от град Пещера, село Радилово и с. Капитан Димитриево, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация бедност и са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Услугата ще се предоставя в работни дни от месеца.

В тази връзка Община Пещера стартира процедура за набиране на кандидат-потребители, които ще ползват социалната услуга.

1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат лица от следните целеви групи:

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069