Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2022

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ

Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ обявява:

Със Заповед № ТУ-240 от 22.11.2022 г. на Областен Управител – Област Пазарджик се разрешава изработването на подробен устройствен план, а именно:

-         Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен електропровод 220 Кv“ – въздушна линия, за присъединяване на бъдеща електрическа подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с.Радилово към електроенергийната мрежа на страната, по Заповед № ТУ-240 от 22.11.2022 г. на Областен Управител – Област Пазарджик.

и се одобрява техническо задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект подробен устройствен план:

-         Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен електропровод 220 Кv“ – въздушна линия, за присъединяване на бъдеща електрическа подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с.Радилово към електроенергийната мрежа на страната, по Заповед № ТУ-240 от 22.11.2022 г. на Областен Управител – Област Пазарджик.

На основание чл. 124б, ал. 4 Заповедите по реда на чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

Съобщение на ОСЗ-Пещера

Печат Email
Сряда, 30 Ноември 2022г.

Съобщение на ОСЗ-Пещера в прикачения файл!

Констативен протокол за преброяване на кучета 2022

Печат Email
Печат Email
Понеделник, 28 Ноември 2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ - ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет - Пещера

МОТИВИ

към изготвения проект на изменение и допълнение на т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет - Пещера

I. Причини, които налагат приемането на промените :

            С Решение № 83/28.05.2020г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера. В Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 в т.18 и т.19 са определени такси за извършване на услуги за регистриране на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина.

      Регистрирането на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина за лица-български граждани и съставянето на съответните актове по гражданско състояние се извършва в страната ни въз основа на препис-извлечение от съставен от чуждестранен местен орган или от български или консулски представител акт за гражданско състояние, съгласно чл.69-чл.72 от Закона за гражданската регистрация и чл.4 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

       На заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечение от акт за смърт, съгласно чл.40, ал.1 от ЗГР.

II. Цели, които се поставят с предложените промени:

           Привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба. Въвеждане на яснота при определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги на територията на община Пещера. С предлаганите промени стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

       

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - затворен участъка от пътя гр.Пещера - гр.Батак

Печат Email
Сряда, 23 Ноември 2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на обект „Превантивен ремонт на Път ІІ-37 „Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат“, участък от км 128+366 до км 160+675, в периода 24-28 ноември 2022 г. от 8:00 до 18:00 часа ще бъде затворен участъка от пътя гр.Пещера - гр.Батак.

З А П О В Е Д - № 765

Печат Email
Вторник, 22 Ноември 2022г.

З А П О В Е Д

№ 765

гр.Пещера, 21.11.2022 год.

  Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета по Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение №271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера и Плана за нейното изпълнение, Заповед №742/11.11.2022г. на Кмета на Община Пещераи и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

  I. Определям екип, които в периода от 21 ноември до 30 ноември 2022 г., да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, в състав:
Ръководител: Тодор Апостолов, ветеринарен лекар;
Членове:
     1. Румен Бухлев – Младши експерт СГВСЕ;
     2. Румяна Мицекулева – Специалист „Околна среда“.
  II. Утвърждавам Методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, неразделна част от заповедта.
  III. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик, както и приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация на безстопанствените кучета.
  IV. За резултатите от преброяването да се състави протокол, който да ми се представи за утвърждаване в срок до 07.12.2022г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, както и да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Вторник, 22 Ноември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на част от западната регулационна линия на УПИ ХІ да мине по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.597 по КККР на гр.Пещера исе образува нов парцел, съответно: новобразуван УПИ ХІ-597, 592 с площ от 385 кв.м., кв. 205.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Вторник, 22 Ноември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.504.393 /УПИ ХІХ/ и 56277.504.394 /УПИ XVІІІ/ по КККР на гр.Пещера, кв. 181А и образуване на нов УПИ XVІІІ-345 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.504.345 по КККР на гр.Пещера/ с площ от 345,00 кв.м., кв. 181А по регулационния план на гр.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.504.541 по КККР на гр.Пещера на два самостоятелни УПИ ХХІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово и УПИ ІІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово, кв. 199-А по плана на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са съответно с площ: УПИ ІІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 193,00 кв.м., УПИ ХХІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 210,00 кв.м. Имотите се обслужват от прилежащите улици с о.т. 853а-851в-851-851а. Запазва се устройствена зона “Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Понеделник, 21 Ноември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на поземлени имоти с идентификатори 36124.501.377 /УПИ Х-377/, 36124.501.368 /УПИ I-368/ и 36124.501.376 /УПИ IX-376/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 23 по ПУП на с.Капитан Димитриево, в съответствие с КККР за поземлен имот с идентификатор 36127.501.377 и предвиждане на свързано малкоетажно жилищно застрояване в поземлени имоти 36124.501.377 /УПИ Х-377/ и 36124.501.368 /УПИ I-368/ по КККР на с.Капитан Димитриево. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069