Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2022

Печат Email
Петък, 18 Ноември 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 11. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 15 Ноември 2022г.

LOGO OB

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.6, ал.10, т.1 и т. 2 от Наредбата за ОВОС, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № 24-03-59#1 от 14.11.2022г. от РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера осигурява в 14-дневен срок, от публикуване на  астоящото съобщение, обществен достъп до следното инвестиционно предложение: „Складово стопанство за пропан -бутан с обем 100 м 3 , II категория и промишлена газова инсталация“, в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП), кв.132, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик“ с възложител „Биовет“ АД.
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

О Б Я В Л Е Н И Е - преброяване на безстопанствени кучета

Печат Email
Понеделник, 14 Ноември 2022г.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е

   Във връзка с Наредба № 4 от 1 февруари 2021 година за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение № 271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера, със Заповед № 742/11.11.2022г. на Кмета на Община Пещера е обявена процедура за прием на заявления за участие в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в община Пещера.
В тази връзка, Община Пещера набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината.
Целта на преброяването е отчитане на всяко куче, намиращо се на обществено място на територията на община Пещера, без видимо присъствие на собственик, определяне на динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
   Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба, преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Преброяването ще се извърши в периода от 21 ноември до 30 ноември 2022 година.
Необходими документи от кандидати за участие в преброяването са:
     1. Заявление за участие в свободен текст.
     2. Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
   Документите се подават от кандидатите в сградата на Община Пещера на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, Център за административно обслужване (партерен етаж), всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на 18.11.2022г. или чрез официалната електронна поща на Община Пещера: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Печат Email
Вторник, 08 Ноември 2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ПЛАН - СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 Г. НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

На основание чл.66 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, се предлага да бъде обсъдена и одобрена План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г.

Предлаганата План - сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2023 г. за Община Пещера и включва необходимите разходи по дейности, както следва:

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ;

• Третиране на битови отпадъци, не обхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

• Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ.

ЗАПОВЕД - № 727 03.11.2022 г - Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

Печат Email
Понеделник, 07 Ноември 2022г.

LOGO OB

ПРЕПИС


ЗАПОВЕД

№ 727
гр. Пещера 03.11.2022 г.


   В изпълнение на Решение №411/30.06.2022 г., Решение №429/25.08.2022 г. и Решение №439/29.09.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

____________________

Целия текст на заповедта в прикачения файл:

Обявление на основание Заповед № 712/01.11.2022 г.

Печат Email
Вторник, 01 Ноември 2022г.

LOGO OB

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 712/01.11.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна в конфигурацията дворищно-регулационните и улично-регулационните линии в кв. 28 по плана на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: свободно стоящо с максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069