Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2022

З А П О В Е Д- № РД-04-277/ 29.12.2022г. - На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Печат Email
Петък, 30 Декември 2022г.

З А П О В Е Д

№ РД-04-277/ 29.12.2022г.

гр. Пазарджик.

На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Одобрявам споразумението за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Пещера, община Пещера, Област Пазарджик за календарната 2023 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва:

Текста на цялата заповед в прикачения файл:

СЪОБЩЕНИЕ Обществен автобусен превоз

Печат Email
Петък, 23 Декември 2022г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с възникналите затруднения, свързани с обезпечаване на изпълнението на обществен автобусен превоз на пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на община Пещера, ви уведомяваме, че считано от 03.01.2023г. , курсовете по направленията ще се осъществяват по следната схема:
Тръгване от Пещера:
6.15ч.
12.00ч.
Тръгване от Пазарджик:
13.30ч.
19.15ч.
Тръгване от с. Исперихово – гр.Пещера:
7.00ч.
Тръгване от гр. Пещера - с. Исперихово:
14.40ч.
Тръгване от с. Капитан Димитриево до гр. Пещера:
7.20ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Капитан Димитриево:
16.30ч.
Тръгване от с. Радилово до гр. Пещера:
7.30ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Радилово:
14.40ч.
17.00ч.
Цените на картите за пътуване ще се запазят в досегашния размер, както и цената на билетите.

Карти за пътуване ще бъдат издавани от 29.12.2022г и ще се продават на Автогара гр. Пещера.
Телефон за връзка: 0350 6 22 76

Празнично работно време на ледената пързалка

Печат Email
Петък, 23 Декември 2022г.

Празнично работно време на ледената пързалка:

-         На 24 и 25.12.2022г.: от 10:00ч.до 17:00ч.

-         На 31.12.2022г.: от 10:00ч. до 17:00ч.

-         Почивен ден: 01.01.2023г.

Ледена пързалка

Печат Email
Четвъртък, 22 Декември 2022г.

Уважаеми  госпожи и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с извършване на техническа профилактика на ледената пързалка, съоръжението няма да работи на  22.12.2022г. (четвъртък).

Печат Email
Четвъртък, 22 Декември 2022г.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 12. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Празнично работно време на Крепост Перистера

Печат Email
Сряда, 21 Декември 2022г.

Работно време 

на крепост ,,Перистера

за

Коледа и Нова година:

24.12.2022 - Събота - почивен ден

25.12.2022 - Неделя - почивен ден

28.12.2022 - Сряда - 10:00 - 14:00ч.

31.12.2022 - Събота - почивен ден

01.01.2023 - Неделя - почивен ден

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Вторник, 20 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №868/20.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.504.541 по КККР на гр.Пещера на два самостоятелни УПИ ХХІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово и УПИ ІІІ-541, Търговия, услуги и жилищно строителстово, кв. 199-А по плана на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са съответно с площ: УПИ ІІІ-541, За търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 193,00 кв.м., УПИ ХХІІ-541, За търговия, услуги и жилищно строителстово с площ от 210,00 кв.м. Имотите се обслужват от прилежащите улици с о.т. 853а-851в-851-851а. Запазва се устройствена зона “Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Вторник, 20 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №869/20.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.1.174 по КККР на гр. Пещера /УПИ IX-210021, Цех за производство на боза/ и поземлен имот с идентификатор 56277.1.186 по КККР на гр. Пещера /УПИ X-210033, За склад/ в местност Долна Бялча по ПУП на Производствена зона около бивш стопански двор „Кравеферма“ по КВС на гр.Пещера и преотреждането му в УПИ IХ-2004, Цех за производство на боза и Фотоволтаична електроцентрала, местност Долна Бялча, гр.Пещера. Новообразуваният УПИ IХ-2004, Цех за производство на боза и Фотоволтаична електроцентрала /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.2004 по КККР на гр.Пещера/ е с площ от 1411 кв.м. Запазва се устройствената зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

З А П О В Е Д

      № 835

гр. Пещера 14.12.2022 г.

В изпълнение на Решения№450, 451, 452 от 27.10.2022 г. и Решение №459/24.11.2022 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №209 с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж №208 идентификатор 56277.501.311.61, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.          

           1.2. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №11а с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

         1.3. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №12а с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

         1.4. За отдаване под наем на терен с площ 200 кв.м. за монтиране на търговски обект в югозападната част на поземлен имот, целия с площ 867 кв.м. с идентификатор 56277.501.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.01.2021 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров“, трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 79, парцел ХVІ, при граници и съседи: 56277.501.641, 56277.504.9611, 56277.501.9647, при начална тръжна месечна наемна цена 424.00 лв., депозит за участие 42,40 лв.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №846/15.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1830 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХХІV-1830, За жилищно строителство, търговия и услуги/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1832 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХXVI-1832, За жилищно строителство, търговия и услуги / в УПИ ХХХІV-3.1879, За жилищно строителство, търговия и услуги, кв. 25, гр.Пещера. Новообразуваният УПИ ХХХІV-3.1879, За жилищно строителство, търговия и услуги /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1879 по КККР на гр.Пещера/ е с площ от 972 кв.м. Предвижда се свободно основно застрояване с устройствена зона - Жс /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ до 30 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069