Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2022

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №845/15.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1833 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1835 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХXVIII-1835, За жилищно строителство, търговия и услуги / в УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги, кв. 25, гр.Пещера. Новообразуваният УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1880 по КККР на гр.Пещера/ е с площ от 1142 кв.м. Предвижда се свободно основно застрояване с устройствена зона - Жс /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ до 30 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 838/14.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение регулацията на поземлени имоти с идентификатори 36124.501.377 /УПИ Х-377/, 36124.501.368 /УПИ I-368/ и 36124.501.376 /УПИ IX-376/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 23 по ПУП на с.Капитан Димитриево, в съответствие с КККР за поземлен имот с идентификатор 36127.501.377 и предвиждане на свързано малкоетажно жилищно застрояване в поземлени имоти 36124.501.377 /УПИ Х-377/ и 36124.501.368 /УПИ I-368/ по КККР на с.Капитан Димитриево. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 836/14.22.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.504.393 /УПИ ХІХ/ и 56277.504.394 /УПИ XVІІІ/ по КККР на гр.Пещера, кв. 181-А и образуване на нов УПИ XVІІІ-345 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.504.345 по КККР на гр.Пещера/ с площ от 473,00 кв.м., кв. 181-А по регулационния план на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 16 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 837/14.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на част от западната регулационна линия на УПИ ХІ да мине по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.503.597 по КККР на гр.Пещера и се образува нов парцел, съответно: новобразуван УПИ ХІ-597, 592 с площ от 385 кв.м., кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА В ГР.ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 15 Декември 2022г.

УТВЪРДИЛ: (п)
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА В ГР.ПЕЩЕРА
I. Работно време.
Работното време на ледената пързалка е всеки ден от 10:00 часа до 20:00 часа.


1. График на работа на съоръжението:

 • 1-ва сесия: старт - 10:00ч. край - 11:00ч.
 • 2-ра сесия: старт - 11:30ч. край - 12:30ч.
 • 3-та сесия: старт - 13:00ч. край - 14:00ч.
 • 4-та сесия: старт - 14:30ч. край - 15:30ч.
 • 5-та сесия: старт - 16:00ч. край - 17:00ч.
 • 6-та сесия: старт - 17:30ч. край - 18:30ч.
 • 7-ма сесия: старт - 19.00 край - 20.00ч.

2. Празнично работно време:

 •  На 24 и 25.12.2022г.: от 10:00ч.до 17:00ч.
 •  На 31.12.2022г.: от 10:00ч. до 17:00ч.
 •  Почивен ден: 01.01.2023г.

II. Цена на ползване на ледената пързалка (за една сесия):

 •  За жители на община Пещера – безплатно;
 •  За посетители от други населени места: 8,00 лв. на час, като
 • заплащането се извършва непосредствено преди започване на сесията.

III. Правила за ползване на ледената пързалка:
1. Ползването на кънки е безплатно. Кънките се връщат само на обозначеното за целта място, като броят и размерите не е неограничен. Кънките се връщат почистени.
2. Разрешено е пързалянето и със собствени кънки.
3. Капацитетът на пързалката е до 80 души. Броят на ползвателите в съответната сесия не може да превишава посочения капацитет.
4.  Пързалката не е предназначена за спортно или фигурно пързаляне. Ползватели, които използват пързалката по подобен начин и такива, които не спазват инструкциите на персонала, след предупреждение, се отстраняват от нея.

5. Деца под 9 години се допускат на пързалката без придружител само по преценка на персонала. 
6. Организаторите не носят отговорност за инциденти на леда, вследствие на неумение на каране на кънки или неизпълнение на указанията на служебните лица.
7. За изчезнали вещи, които са оставени  без надзор, организаторите не носят отговорност.
8. На пързалката не се допускат хора с напитки, храни, в явно нетрезво състояние, употребили упойващи средства, както и такива, носещи остри предмети или оръжие.
9. Забранено е пушенето на територията на пързалката.
10. Забранено е сядането на мантинелата на съоръжението.
11. Зоната за преобуване се ползва само от пързалящите се. Придружители и родители на деца изчакват извън нея.

ОБЯВЛЕНИЕ-на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Печат Email
Вторник, 13 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №831/13.12.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект заЧИ на ПУП-ПР за допълване отреждането на:

-  УПИ XXVII-720, Предприятие за преработка и производство на течен почвен подобрител /поземлен имот с идентификатор 56277.2.720 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ XXVII-720, Предприятие за преработка и производство на течен почвен подобрител и производство на ел. енергия от ВЕИ, местност Долна Бялча по плана на гр.Пещера.

-  УПИ XXVIII-722, За производствена дейност, добив на месо, месни полуфабрикати и консерви /поземлен имот с идентификатор 56277.2.272 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ XXVIII-722, За производствена дейност, добив на месо, месни полуфабрикати и консерви и производство на ел. енергия от ВЕИ, местност Долна Бялча по плана на гр.Пещера.

-  УПИ XXIХ-723, За производствена, складова, животновъдна дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.2.723 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ XXIХ-723, За производствена, складова, животновъдна дейност и производство на ел. енергия от ВЕИ, местност Долна Бялча по плана на гр.Пещера.

-  УПИ XXХ-724, За производствена, складова, животновъдна дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.2.724 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ XXХ-724, За производствена, складова, животновъдна дейност и производство на ел. енергия от ВЕИ, местност Долна Бялча по плана на гр.Пещера.

       Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев

Печат Email
Петък, 09 Декември 2022г.

Справка снабдяване с дърва за огрев на населението към 09.12.2022г. - виж в прикачения файл

ОБЯВЛЕНИЕ-на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Печат Email
Сряда, 07 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1833 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1835 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХXVIII-1835, За жилищно строителство, търговия и услуги / в УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги, кв. 25, гр.Пещера. Новообразуваният УПИ ХХХVII-1833, За жилищно строителство, търговия и услуги /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1880 по КККР на гр.Пещера/ е с площ от 1142 кв.м. Предвижда се свободно основно застрояване с устройствена зона - Жс /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ до 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

ОБЯВЛЕНИЕ-на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Печат Email
Сряда, 07 Декември 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1830 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХХІV-1830, За жилищно строителство, търговия и услуги/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1832 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХXVI-1832, За жилищно строителство, търговия и услуги / в УПИ ХХХІV-3.1879, За жилищно строителство, търговия и услуги, кв. 25, гр.Пещера. Новообразуваният УПИ ХХХІV-3.1879, За жилищно строителство, търговия и услуги /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1879 по КККР на гр.Пещера/ е с площ от 972 кв.м. Предвижда се свободно основно застрояване с устройствена зона - Жс /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ до 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев

Печат Email
Вторник, 06 Декември 2022г.

Справка снабдяване с дърва за огрев на населението към 30.11.2022г. - виж в прикачения файл

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069