Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2022

Обявление

Печат Email
Петък, 25 Февруари 2022г.

logo obshtina

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 115/25.02.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.182 /УПИ I-123007, „За търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили“/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.183 и отреждането му в УПИ І-4.182, 183, „За търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили“ и одобри приложеното задание. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 25 Февруари 2022г.

logo obshtina

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 114/25.02.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 и отреждане му в УПИ ХIХ-3.1868, „За Козеферма“ в местността „Войника” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.02.2022 г.

Печат Email
Понеделник, 21 Февруари 2022г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.02.2022 г.

   Публикувано на :    22 февруари 2022г., вторник

   Валидно до:17,30ч., 08 март         2022г., вторник

   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, гише № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. МАГИ КОМ – 1 ЕООД

с.Капитан Димитриево

ул.Георги Димитров №13

Данък сгради,

ТБО

АУЗД №042-1/

15.11.2021г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 22.02.2022г.

Дата на сваляне :   08.03.2022г.

ЗАПОВЕД № 103/18.02.2022 г.

Печат Email
Понеделник, 21 Февруари 2022г.
 logo obpeshtera  

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД

№ 103

Гр.Пещера 18.02.2022год.

            В изпълнение на Решение №295/30.09.2022 г. и Решение №294/30.09.2022 г. на Общински съвет - Пещера, като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

               1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 56277.1.840, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.01.2016 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, местност „Копривец“, с площ 701 кв.м., трайно предназначение на земята: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 240455, при граници и съседи: 56277.1.856, 56277.1.621, 56277.1.780, 56277.1.591, 56277.1.592, 56277.1.854, актуван с АОС №1046/31.08.2021 г., при начална тръжна годишна наемна цена 18,23 лв. Депозит за участие 1,82 лв. Срок на договора за наем 5 години.

1.2.Поземлен имот с идентификатор 56277.1.82, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.03.2015 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, местност „Курията“, с площ 4002 кв.м., трайно предназначение на земята: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 202029, при граници и съседи: 56277.1.97, 56277.1.120, 56277.1.123, 56277.1.89, 56277.1.87, 56277.1.118, 56277.1.119, 56277.1.94 актуван с АОС №1047/31.08.2021 г., при начална тръжна годишна наемна цена 68,03 лв. Депозит за участие 6,80 лв. Срок на договора за наем 5 години.

1.3.Самостоятелен обект в сграда, с площ 21,260 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота: гр.Пещера ул. „Д-р Петър Цикалов“ №41-А, бл.А2, ет.1, обект 7 с предназначение за търговска дейност, при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56277.501.247.2.44, 56277.501.247.2.42, под обекта: няма, над обекта: 56277.501.247.2.4., при начална тръжна месечна наемна цена 85,35 лв. без ДДС. Депозит за участие 8,54 лв. Срок на договора за наем 5 години.

            2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

На 11.03.2022 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.   

            3. Утвърждавам текст на обявата за провеждане на публичните търгове и тръжна документация включваща:

    -заявление по образец;

    - декларации по образец;          

    - проекти на договори за отдаване под наем;

    - копия на решенията на Общински съвет – Пещера;

    - актове за общинска собственост и скици на имотите.

   - Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

           4. Утвърдената тръжнадокументация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от имотите, описани в т.1.1 – т.1.30 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 10.03.2022г. от Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация гр. Пещера.

5. Размерът на депозита за участие в търговете следва да се внася до 17:00 часа на 10.03.2022 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

            6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.

            7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 10.03.2022 г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

           8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.

           9. Определям задължителни документи за участие в търга:

               1)Заявление за участие по образец

           2)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) за участниците юридически лица и ЕТ. Участниците физически лица се легитимират с лична карта при подаването на документите.

                3)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата на участника в търга, срок на издаване до 30 дни преди датата напровеждане на търга.

                4) Декларации по образец съгласно тръжните документи

                5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

                6)  Фактура за закупени тръжни книжа.

                7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.  

          Когато в заявлението по образец участникът в търга е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.

           10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търговете до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №19 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

           11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

           12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

        13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 1/12 от определената годишна наемна цена. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.

        14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник. Препис от настоящата заповед да се публикува на интернет - страницата на Община Пещера и да се постави на информационното табло на Общинска администрация, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаването й.  

          15. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и  изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/

Кмет на Община Пещера

Решение № 1/16.02.2022

Печат Email
Четвъртък, 17 Февруари 2022г.
logo

Красиво детство

за децата от ДГ "Сокола" 

cdg sokol

Кметът на Община Пещера, г-н Йордан Младенов ще подпише Споразумение за финансиране на одобреното с Решение № 1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика проектно предложение:

„Ремонт и реконструкция на дворно пространство на Детска градина „Сокола“по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Общата стойност на одобрения проект е 209 886 лв.

За над 70 деца ще се подобри образователната инфраструктура, чрез ремонт и реконструкция на дворното пространство, а за персонала от 14 души ще се осигурят подходящи съвременни и безопасни условия за отглеждане и възпитание на децата и игри на открито.

С осигурените средства ще се подменят настилките на цялото дворно пространство, ще се монтират нови детски съоръжения, пясъчници и беседки с полагане на цветна ударопоглъщаща настилка. Ще се изгради външна покрита сцена за занимания и провеждане  на празници на открито.

По уличната регулационна граница ще се осъвремени входната врата и оградата, ще се изгради отводнителна система на дворното пространство, поливна система за тревните площи, както и подходящо осветление.

Печат Email
Четвъртък, 17 Февруари 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 02. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Заповед № 100/15.02.2022г.

Печат Email
Вторник, 15 Февруари 2022г.
 logo obpeshtera  

ЗАПОВЕД

№ 100

Гр.Пещера 15.02.2022год.

            Във връзка с извършването на строително-монтажни работи на ул. «Петър Раков» в гр.Пещера, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

            Да се въведе промяна на организацията и безопасността на движение на моторни превозни средства по улица «Петър Раков» в гр.Пещера, в участъка от кръстовището между ул. «Петър Раков» и ул. «Хан Пресиян» до входа на кв. «Луковица» с пълно затваряне на движението на 17 и 18 февруари 2022 г. във времето от 9:00 до 17:00 часа.

            По време на действие на забраната за движение на моторни превозни средства да се ползва обходния път за кв. «Луковица».

Заповедта да се доведе до знанието на гражданите на Пещера чрез публикуването й на интеренет страницата на Община Пещера.

                       

            ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

            Кмет на Община Пещера

Обявление

Печат Email
Понеделник, 14 Февруари 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №98/14.02.2022 г. на Кмета на Община Пещера за учредено право на на прокарване през поземлен имотс идентификатор 56277.3.1578 по КККР на гр.Пещера, м.Лагера,за прокарване на подземен електропровод – 20 Kv от КРУ кабелен въвод/извод от уредба 20 Kv на В/ст „Грийнфорест“, собственост на ЕР Юг до поземлен имот с идентификатор 56277.3.397 по КККР на гр.Пещера.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Дарете кръв, подарете живот!

Печат Email
Петък, 04 Февруари 2022г.

 

 
 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, със съдействието на Община Пещера ще проведе акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване  под надслов  „Дарете кръв, подарете живот!”.

За целта Кръвен център – гр. Пловдив разполага с подвижен кабинет за кръводаряване, за удобство на желаещите да се включат в това благородно дело, проява на съпричастност и хуманност! 

Възможните дати за провеждане на дарителската акция са: 28.02.2022 г. и 10.03.2022 г.

Желаещите да се включат могат да се запишат предварително, на телефон 0350/ 6-22-03, 6-22-08, или на място в сградата на Общинска администрация, в срок до 24.02.2022 г.

С уважение,

Общинска администрация

Заповед № 78/04.02.2022г.

Печат Email
Петък, 04 Февруари 2022г.

З А П О В Е Д

 78

гр. Пещера, 04.02,2022 г.

Във връзка с отдаване на последна почит по повод смъртта на Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, мандат 2011-2015г., на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

       З А П О В Я Д В А М:

 

ОБЯВЯВАМ 05 февруари (събота) 2022г. за Ден на траур на територията на община Пещера в памет на Георги Иванов Козарев - Кмет на Община Пещера, мандат 2011-2015г.

Националният и общински флагове на всички общински сгради и обществени места да бъдат свалени наполовина.

Забранявам провеждането на публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на община Пещера, кметове на кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево, кметски наместник на с.Свети Константин, директори на институции от системата на предучилищно и училищно образование, ръководители на учреждения и институции, както и на собствениците и управители на търговски обекти чрез публикуването й на официалния сайт на Община Пещера.

ЕЛЕНА РЯДКОВА (п)

Зам. Кмет на Община Пещера

(Съгласно Заповед №75/03.02.2022г. на Кмета на Община Пещера)

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069