Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2022

Печат Email
Четвъртък, 21 Април 2022г.

     

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 04. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 ДНЕВЕН РЕД :
Печат Email
Понеделник, 18 Април 2022г.
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 Gerb Peshteraweb

З А П О В Е Д

№ 210

гр. Пещера 15.04.2022 г.

    В изпълнение на Решение 194/28.01.2021 г., Решение №282/26.08.2021 г. и Решение №296/30.09.2021 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 15 Април 2022г.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

 

СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме жителите на град Пещера и село Радилово, че поради авария на Долен изравнител на ВЕЦ ,,Алеко“, ВЕЦ ,,Пещера“ и ВЕЦ ,,Алеко“ няма да работят в периода от 18.04.2022г. до 22.04.2022г.
Водоподаването по II и IV прозорец ще бъде ограничено.


Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 15 Април 2022г.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

СЪОБЩЕНИЕ


   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.04.2022г. за инвестиционно предложение:
     /ИП/ „Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори от находище “Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с.    Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 14 Април 2022г.
Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
Gerb Peshteraweb 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 371, Протокол 37/07.04.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07 в поземлен имот с идентификатор 87825.1.1991 /местен път/ по КККР на с.Свети Константин и ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера.

Одобрения проект е изложен на работно място № 11 в „ТСУОС“ и е публикуван в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и информация /Обяви и съобщения/. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Печат Email
Сряда, 13 Април 2022г.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb


ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

С Решение № 137/30.09.2020 г. на Общински съвет-Пещера е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, с която се определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината, както и ограниченията и забраните за отглеждането им. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №197/28.01.2021 год. на Общински съвет – Пещера.

В Общинска администрация – Пещера е получено писмо с вх.№09-01-35/18.03.2022г. от Областния управител на Област Пазарджик относно прецизиране на текстове в Приложение 1 към чл.17, т.1 от Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, по отношение на граничните улици, които заключват кварталите. Изразено е становище за необходимостта от подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

Предвид изложените констатации, следва да се отстранят неточностите, като се измени и допълни поднормативния акт.

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 12 Април 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350/6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУОС“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Покана за обшествено обсъждане

Печат Email
Петък, 08 Април 2022г.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

Пещера 08.04.2022г.

Покана за обществено обсъждане

  

   На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да вземат участие в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при условията на финансов лизинг за закупуване на автомобил за нуждите на община Пещера.
   Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Пещера;
     • Максимален размер на дълга – 80 900 (осемдесетхиляди и деветстотин) лева
     • Валута на дълга – лева;
     • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
     • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
     • Срок на погасяване – до 18 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
     • Условия на погасяване:

  • Авансова вноска - 35 % от цената на актива;
  • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
  • остатъчна стойност – до 7% от стойността на актива.

     • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:

  • фиксирана годишна лихва в размер до 2,0% за целия период на лизинга;
  • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;

     • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
   Публичното обсъждане ще се проведе на 18 април 2022 г. / вторник / от 16 часа и 30 минути часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Печат Email
Петък, 08 Април 2022г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2021 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 18. 04. 2022г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на Общината за 2021година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Печат Email
Петък, 08 Април 2022г.

08.04.2022г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА ПЕРИОДА 2022 г. -2027 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Пещера за периода 2022 г. - 2027 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.40, ал.1 от Закона за концесиите (ЗК) и чл.19, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 – 2027 година (Националната стратегия за развитие на концесиите), която е приета от Координационния съвет по концесиите на 19.06.2018 г. и е одобрена от Министерския съвет с Протокол № 24 от 20 юни 2018 г.

Страница 1 от 2