Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2022

Списък с оценен и класиран кандидат

Печат Email
Понеделник, 30 Май 2022г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“


по ред
Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Василка Атанасова Попова 6 точки

   Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ......................................                                                                                                                                                                                                                                              (Елена Рядкова)  

        Дата: ......................................

Списък на кандидати допуснати

Печат Email
Петък, 27 Май 2022г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Василка Атанасова Попова.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 30.05.2022 г. от 11,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Дезакаризационна обработка

Печат Email
Петък, 20 Май 2022г.
Gerb 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул.."Дойранска епопея" № 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: http://www.peshtera.bg

Gerb Peshteraweb

   Общинска администрация уведомява, че от 20.05.2022г. до 21.05.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

   Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, при подходящи метеорологични условия.

   В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
   Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 

 

 

Печат Email
Четвъртък, 19 Май 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, д-р Николай Пенев, Председател на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 05. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ - ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 18 Май 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ „ПАЗАРДЖИК - ПЕЩЕРА - БАТАК”

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

       От 23.05.2022г. ще бъде въведена следната временна организация на движение, във връзка с изпълнение на I – ви етап от строително-монтажните работи на републикански път „Пазарджик -Пещера - Батак”:

-  Напълно затваряне на движението от разклона за с. Капитан Димитриево /при км 133+800/ до гр. Пещера /при км 145+245/;

-  Обходен маршрут за тежкотоварното движение и за двете посоки е през с. Исперихово и с. Огняново;

-  Обходен маршрут за автомобилното движение ще бъде през с. Капитан Димитриево;

-  В участъка от Пазарджик до разклона за с. Капитан Димитриево, СМР ще се извършват при отворено движение, съответно с предвидената в проекта организация за движение;

-  За жителите на с. Радилово ще бъде осигурен достъп през с. Капитан Димитриево.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Съобщение за излязло от употреба елетронно и електрическо оборудване

Печат Email
Вторник, 10 Май 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 11.05.2022г. до 31.05.2022г.,

ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.

  Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.

   Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди

/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.

   Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.

   Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

  Община Пещера призовава притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 05 Май 2022г.
 Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда

   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, за експлоатация на „Депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.
   Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
   В периода от 05.05.2022 г. до 05.06.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Пещера.
   Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок, могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пещера, по официален ред, заведени в съответното деловодство.
   За допълнителна информация:
      Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;
      Ангелина Карамфилова – мл. експерт „Екология“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069