Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2022

Печат Email
Сряда, 15 Юни 2022г.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД
№ 381

гр. Пещера 13.06.2022 г.

   В изпълнение на Решение №386/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

Печат Email
Петък, 10 Юни 2022г.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД

         № 337

             гр. Пещера 09.06.2022 г.

В изпълнение на Решение №356/24.02.2022 г., Решение №357/24.02.2022 г., Решение №355/24.02.2022 г. и Решение №388/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен обект язовир "Батак"

Печат Email
Вторник, 07 Юни 2022г.

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен обект язовир "Батак"

Целия текст, в приложения файл:

П О К А Н А за обсъждане

Печат Email
Понеделник, 06 Юни 2022г.

06.06.2022г.

LOGO OB BG

П О К А Н А

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Във връзка с подготовката на съвместно кандидатстване на Община Пещера и Община Брацигово по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ при подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.,каня всички заинтересовани страни на 09.06.2022г. от 08.30 часа в сградата на Община Пещера,на обсъждане на вариантите за партньори при кандидатстването по горецитираната програма.

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 03 Юни 2022г.

   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, д-р Николай Пенев-  Председател на Общински съвет, свиква ЧЕТИРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 06.06.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 02 Юни 2022г.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 319

Гр.Пещера 30.05.2022год.

          Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069