Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2022

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 25 Юли 2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ Х-767, За производствена и складова дейност и изменение на регулацията по реализирани имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.501.774 /УПИ II-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80/ по КККР на гр.Пещера.Запазва се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

                        Подробния устройствен план се намира в отдел ТСУ , ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 2, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 21 Юли 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 07. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в заседателната зала на хотел "Даф-транс", с. Свети Константин с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

ЗАПОВЕД - №465

Печат Email
Сряда, 20 Юли 2022г.

20.07.2022г.

З А П О В Е Д

№465/20.07.2022 година

 

       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 19.07.2022 г. на комисия, съставена с моя Заповед №450/11.07.2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Васил Петлешков“№49, както следва:

Целия текст в прикачения файл:

СЪОБЩЕНИЕ - чл.122а, ал.6, т.1 и т.2 от ЗООС

Печат Email
Понеделник, 18 Юли 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 122а, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително /КР/ на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, за експлоатация на Депо за опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера, попадащо в обхвата на т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС- Депа по смисъла на наредбата по чл.43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т. за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т., с изключение на депата за инертни отпадъци.

В периода от 19.07.2022г. до 01.08.2022г., проектът на КР ще бъде достъпен на интернет страницата на ИАОС и на Община Пещера.

Компетентен орган за вземане на решение по проекта на КР е изпълнителният директор на ИАОС.

Становища в горепосочения срок, могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Пещера, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Ангелина Карамфилова – мл. експерт „Екология“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03

Печат Email
Понеделник, 18 Юли 2022г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.07.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

УВЕДОМЛЕНИЕ - Подаване на декларации по члевн 69 от ППЗСПЗЗ

Печат Email
Петък, 15 Юли 2022г.

ZEMED

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - Подаване на декларации по члевн 69 от ППЗСПЗЗ

 

Текста на Уведомлението в прикачения фаий.

О Б Я В Л Е Н И Е - Решение № 415

Печат Email
Четвъртък, 14 Юли 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 415, Протокол 41/30.06.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера, а именно променя се конфигурацията на вътрешнорегулационните линии в кв. 221, така, че за поземлени имоти с идентификатори 56277.505.107, 56277.505.108, 56277.505.277 и 56277.505.141 по КККР на гр.Пещера да бъде отреден един нов УПИ XI-За търговия, услуги и жилищно строителство. Предвижда се отпадане на част от улица с о.т. 977-978-979-980 и създаване на нова алея/улица – тупик/ за достъп до новообразувания УПИ с площ от 211 кв.м. и е означена с о.т. 977а-977б-977в-977г. Разположена е в ПИ с идентификатор 56277.501.675 /публична общинска собственост, НТП-За друг вид обществен обект/ и ПИ с идентификатор 56277.505.9514 /публична общинска собственост, НТП-За второстепенна улица/. Отпада кв. 221 по плана на гр.Пещера, имотите се включват в съществуващия кв. 17 и се преномерират.

О Б Я В Л Е Н И Е - Решение № 416

Печат Email
Четвъртък, 14 Юли 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 416, Протокол 41/30.06.2022 г. на Общински съвет-гр.Пещера е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план за подземен водопровод, с трасе започващо от сондажен кладенец в ПИ с ид.36124.52.114, НТП – нива /общинска собственост/, пресича последователно имот с ид. 36124.540.33, НТП –Водни течения /държавна собственост/ и ПИ с ид. 36124.205.103, НТП – ливада /общинска собственост/. Достигайки до имот с ид.36124.25.3, НТП- Полски път /общинска собственост/ променя посоката си на югоизток по дължина на имота успоредно на южната му граница. Пресича имот с ид. 36124.25.2 /Полски път/ /общинска собственост/ и имот с ид.36124.25.1 /Канали – държавна собственост МЗХГ/ и продължава по дължината на имот с ид. 36124.26.138 /Полски път – общинска собственост/ успоредно на южната му граница до достигането на имот с ид.36124.521.76 /Полски път – общинска собственост/, където се включва в съществуващ водопровод Ф90/10атм.

Съобщение - ДДД Обработка

Печат Email
Вторник, 12 Юли 2022г.

LOGO OB BG

   Общинска администрация уведомява, че до 21.07.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

Имагоцидна обработка /срещу комари/ на територията на община Пещера ще се извърши на 13.07.2022г. след 20.00 часа.

    Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, при подходящи метеорологични условия.

В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.

Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

ЗАПОВЕД - № 450

Печат Email
Понеделник, 11 Юли 2022г.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№450/11.07.2022 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено искане вх.№30-51-29#4/08.07.2022 г. от „Биовет“ АД

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

     Председател:

       Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;

       Членове:     

 1. Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
 2. Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
 3. Адв. Петя Харизанова;
 4. Представител на РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков“№49 на лицата:

 1. Христина Колева, ЕГН **********,
 2. Валери Курдов, ЕГН **********,
 3. Лариса Георгиева, ЕГН********** ,
 4. Иван Хафизов, ЕГН **********,
 5. Дмитри Марков, ЕГН **********,
 6. Андрей Кулев, ЕГН **********,
 7. Сергий Макогон, ЕГН **********,
 8. Иван Судев, ЕГН ********** ,
 9. Михаил Николаевич Смоков, ЕГН **********,
 10. Дмитро Николаев, ЕГН **********,
 11. Марина Каравлан, ЕГН********** .

       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.

       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРАГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069