Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2022

ОБЯВЛЕНИЕ - относно изготвени проекти на доброволни споразумения на имотите подадени по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПСС за стопанската 2022-2023г.

Печат Email
Четвъртък, 25 Август 2022г.

СЪОЩЕНИЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА УЛ. „ВЛАДИМИР РИЛСКИ“

Печат Email
Четвъртък, 25 Август 2022г.

LOGO OB BG

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзкас изпълнение на Договор за финансиране 15224/24.06.2022година, сключен между ПУДООС и Община Пещера, Договор за строителство № Дог-7 /11.01.2022 година, сключен между „ДК ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД и Община Пещера с предмет: „Реконструкция наулични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“ и изпълнението на подобект 3 „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529“,

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

ЧЕ НА 29.08.2022г. ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА УЛ. „ВЛАДИМИР РИЛСКИ“ (ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. «ПАНОРАМА»).

Извиняваме се за неудобството, което ще се създаде за живущите в посочения участък на ул. «Владимир Рилски». С изпълнението на обекта ще се подобри инфраструктурата на гр.Пещера и средата на живот на жителите на общината.

                                                                                                        

С уважение,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ul.Rilski

Печат Email
Петък, 19 Август 2022г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 08. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 18 Август 2022г.

LOGO OB BG

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № ПД-04-452-/1/ от 16.08.2022г., в което се съобщава за инвестиционно предложение от „Биовет“ АД, град Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ № 39, се уведомява населението и обществеността за следното инвестиционно предложение:

   „Складово стопанство за пропан -бутан с обем 100 м3, II категория и промишлена газова инсталация“, в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП), кв.132, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

    Инвестиционното предложение ще бъде изпълнено в имот с идентификатор 56277.503.140, ул. Петър Раков, по кадастралната карта на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

    Местоположението на площадката не попада в границите на „Натура“ 2000 и защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитените територии.

    Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 

Печат Email
Понеделник, 15 Август 2022г.

15.08.2022г. 

 

LOGO OB BG

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера

 

1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконовия нормативен акт:

С Решение № 402/29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера е приета Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера, с която са уредени управлението на отпадъците на територията на Община Пещера като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности. До настоящият момент поднормативния акт не е изменян и допълван, за да се синхронизира с националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

2. Цели които се поставят:

Въвеждане на яснота при управление на отпадъците на територията на община Пещера като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера са синхронизиране на общинската нормативна уредба с действащото законодателство в Република България.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера е в съответствие с промените в Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове към него.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

О Б Я В Л Е Н И Е

Печат Email
Четвъртък, 11 Август 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул."Дойранска епопея" № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 и отреждане в УПИ IІ-3.455, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ", ул."Дойранска епопея" № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

О Б Я В Л Е Н И Е

Печат Email
Четвъртък, 11 Август 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул."Дойранска епопея" № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 и отреждане в УПИ І-3.1870, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ", ул."Дойранска епопея" № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

ЗАПОВЕД - РД-07-32

Печат Email
Сряда, 10 Август 2022г.

ЗАПОВЕД - РД-07-32 /05.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ДДД Обработка месец Август

Печат Email
Понеделник, 08 Август 2022г.

Общинска администрация уведомява, че от 08.08.2022г. до 15.08.2022г. включително, след 20.00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи на територията на общината.

Обработките ще се извършват при подходящи метеорологични условия.

В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.

Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

О Б Я В А

Печат Email
Четвъртък, 04 Август 2022г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПЕЩЕРА
О Б Я В А
   Уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, че са изготвени предварителните регистри на имотите подадени с декларации и заявления по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г.
   Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промени в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.
   Материалите се намират в ОСЗ - Пещера, офис Пещера (гр.Пещера, ул.„Дойранска епопея №17, ет.3, стая 15), офис Брацигово (гр.Брацигово, ул.„Христо Гюлеметов“ №1, ет.2) и офис Батак (гр.Батак, пл. „Освобождение“ №5).
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069