Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2022

Обявление - Заповед № 653/29.09.2022 г.

Печат Email
Петък, 30 Септември 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 653/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр.Пещера /УПИ Х-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ Х-767, За производствена и складова дейност и изменение на регулацията по реализирани имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.501.774 /УПИ II-„ЦРБ“ ЕООД, кв. 80/ по КККР на гр.Пещера. Запазва се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление - Заповед № 652/29.09.2022 г.

Печат Email
Петък, 30 Септември 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 652/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ IІ-3.455, „За складова база“ в местност „Дъбравата” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 5 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление - Заповед № 654/29.09.2022 г.

Печат Email
Петък, 30 Септември 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 654/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ І-3.1870, „За складова база“ в местност „Дъбравата” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 5 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление - Заповед № 651/29.09.2022 г.

Печат Email
Петък, 30 Септември 2022г.

LOGO OB BG

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 651/29.09.2022 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ VІІ-786 и УПИ VІІІ-786, кв. 59 по ПУП на с.Радилово в съответствие с КККР на с.Радилово за поземлен имот с идентификатор 61371.501.786 и предвиждане за свободно малкоетажно жилищно застрояване. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Понеделник, 26 Септември 2022г.

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение за„Продължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали - мрамори от находище “Гергьовица“, м. „Айкъня“, в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.

Печат Email
Петък, 23 Септември 2022г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 09. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ - дърва за самодобив

Печат Email
Понеделник, 19 Септември 2022г.

LOGO OB BG

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Считано от 20.09.2022 г. в Общинска администрация Пещера започва записването на лица, които имат възможност и средства сами да добият дърва за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.

    Лицата и семействата могат да се запишат за включване в списъците в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.

   Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон – независимо от начина на придобиване. Ако има записани дублирани лица или повече от едно лице от домакинство /живеещи на един и същ постоянен или настоящ адрес/, фигуриращи в списъците за закупуване, които вече са предадени в ТП „ДГС – Пещера“, същите ще бъдат премахвани от списъците за самодобив.

Обявление - Семинар на тема: Предотвратяване на замърсяването на околната среда ..

Печат Email
Понеделник, 19 Септември 2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла, Община Пещера уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД,

На тема:

„Предотвратяване на замърсяването на околната среда с опасни отпадъци като отработените масла. Задължения и роля на Организациите по оползотворяване на отработени масла, свързани с екологосъобразното събиране, транспортиране и оползотворяване.”

Семинарът ще се проведе на 19.09.2022 г. от 14:00до 15.00 часа в залата на Общинския съвет на Община Пещера.

Община Пещера, съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла

„Екоривейс Ойл” ЕАД кани всички заинтересовани лица от обществеността – вносители на свежи масла, генератори на отработени масла и потребители: индустрия, домакинства, учебни заведения да участват в провеждането на информационния и образователен семинар.

Да изчистим България заедно

Печат Email
Петък, 16 Септември 2022г.

daizcistimbgСнимка: https://stranica.bg

Във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“ на 17.09.2022г., Общинска администрация уведомява, че  са осигурени допълнителни съдове за събиране на генерирания отпадък, разположени на следните места:

-          На обръщалото в посока с. Свети Константин;

-          При магазин „Лазур“, кв.„Изгрев“;

-          Площад „Христо Ботев“;

-          До ОУ „Л. Каравелов“;

-          На площадно пространство в близост до бившия паметник на космонавта;

-          Парково пространство до бившата ЦРБ;

-          До спортна площадка срещу „Лукойл“;

-          На ул. „Чаталджа“ в близост до  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;

-          На ул.“Чаталджа“ в близост до ПГ ХВТ „Атанас Ченгелев“.

Поставените контейнери за отпадъци ще бъдат на посочените места до приключванне на кампанията „Да изчистим България заедно“.      

Фасадна и друга реставрация и консервация на Стария часовник в гр. Пещера

Печат Email
Петък, 09 Септември 2022г.

LOGO OB BG

Clock tower Peshtera Bulgaria 1

Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов сключи договор с Министерство на културата, за финансова подкрепа - „Фасадна и друга реставрация и консервация на Стария часовник в гр. Пещера”. Стойността на договора е 116 892,94 лв.

Община Пещера осигурява средства в размер на 51 067,25 лв. за инсталиране на художествено осветление.

Целта е да се извършат дейности по опазване на архитектурно-строителния паметник на културата, в резултат на което ще се запази автеничния му вид, а новата осветителната инсталация ще допринесе и за атрактивния му вид.

Сградата е с важно значение за местната общност и за развитие на регионалния туризъм.

Реализирането на проекта ще допринесе и за по-добрия облик на града както за гостите, така и за жителите на града

снимка : https://bg.wikipedia.org/

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069