Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2023

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 30 Януари 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка , във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № 24-03-5 от 26.01.2023г. от РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера осигурява в 14-дневен срок, от публикуване на настоящото съобщение, обществен достъп до следното Рещение №ПК-02-ЕО/2023г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка .

           

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

30.01.2023г.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев

Печат Email
Понеделник, 23 Януари 2023г.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев
при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.


   С писмо вх. № 63-04-6/18.01.2023 г., ТП „ДГС – Пещера“ уведоми Община Пещера за утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян, количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.
За отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. за община Пещера са разпределени следните количества дърва за огрев:
   1. Иглолистни дърва за огрев – 290 пространствени м3;
   2. Широколистни – 1 500 пространствени м3;
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 24.00 лв. с ДДС;
Препоръчително е горепосочените количества дърва за огрев да се предоставят на лица, които имат възможност и средства сами да добият същите и нямат финансовата възможност да си закупят дърва за огрев от временен склад.
На останалата част от населението на общината се предоставят дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 /от временен склад/ от горецитираната Наредба до изчерпване на утвърдените за добив и продажба количества. За настоящия отоплителен сезон по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“ за добив и продажба са предвидени:
   1. Широколистни дърва за огрев 8 000 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад;
   2. Иглолистни дърва за огрев 300 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад.
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 51.84 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 58.08 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 72.60 лв. с ДДС;
Лицата закупили дърва за огрев от временен склад са длъжни, сами и за собствена сметка, да организират транспортирането на дървата за огрев.
Предстои среща между ръководството на Община Пещера и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дървата за огрев.

Печат Email
Четвъртък, 19 Януари 2023г.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 01. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 18 Януари 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители ( обн. ДВ бр. 102 от 2022 г.) „ § 34. Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г.

Регистрацията по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се прави за текущата година до 31 март съгласно закона с предоставяне на всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Права за вписване до 01. Март 2023 г. с подадено заявление на основание § 34 Закона за подпомагане на земеделските производители с приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия както следва:

-     копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;

-     документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;

-    информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;

копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година

ЗАПОВЕД РД-01-93 от 16.01.2023г на РЗИ Пазарджик

Печат Email
Понеделник, 16 Януари 2023г.

16.01.2023г.

Снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев

Печат Email
Понеделник, 16 Януари 2023г.

Справка снабдяване с дърва за огрев на населението към 09.01.2023г.

                 предоставена от ТП ДГС „Пещера“

Дърва от склад

-Изпълнение за гр.Пещера по списъци представени 2022г.:

Списък по

Ваш изх. номер

Общ брой

домакинства от списък

Домакинства,които са закупилидърва към

31.12.2022г.

№63-04-8/15.03.2022г.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

146 бр. 141 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

СДРУЖУНИЕ „ДИАБЕТИК“

114 бр. 109 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

СДРУЖУНИЕ „ВЯРА“

18 бр. 16 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

ПЕНСИОНЕРСКИ

КЛУБ

82 бр. 79 бр.

№63-04-10/25.03.2022г.

СПИСЪК 1

1277 бр. 529 бр.

№63-04-12/15.04.2022г.

СПИСЪК 2

198 бр. 21 бр.

№63-04-16/01.06.2022г.

СПИСЪК 3

104 бр. 17 бр.

№63-04-22/01.07.2022г.

СПИСЪК 4

40 бр. 7 бр.

№63-04-24/20.07.2022г.

СПИСЪК 5

1бр. 0 бр.

№63-04-27/24.08.2022г.

СПИСЪК 6

14 бр. 10 бр.

№63-04-32/05.10.2022г.

СПИСЪК 7

3 бр. 3 бр.

№63-04-35/18.10.2022г.

СПИСЪК 8

1 бр. 1 бр.

№63-04-35/18.10.2022г.

СПИСЪК 9

1 бр. 1 бр.

№63-04-41/15.11.2022г.

СПИСЪК 10

1 бр. 1бр.

№63-04-44/22.11.2022г.

СПИСЪК 10

1 бр. 1бр.
ОБЩО: 2001бр. 936бр.

-Изпълнение за с.Радилово по списъци представени 2022г.:

Списък по изх. номер на

Кметство Радилово

или Община Пещера

     Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства, които са закупили дърва към 

31.12.2022г.

№146/14.03.2022г. 205 бр. 113 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

ДРУЖЕСТВО „Надежда“

48 бр. 47 бр.
№151/15.03.2022г. 10 бр. 10 бр.

№63-04-9/15.03.2022г.

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИЦИ“

37 бр. 36 бр.
№198/06.04.2022г. 4 бр. 4 бр.
№256/26.05.2022г. 2 бр. 2бр.

№317/23.06.2022г.

Допълнение към Дружество

„Надежда“

3 бр. 3 бр.
№551/30.09.2022г. 3бр. 0 бр.
№586/25.10.2022г. 2 бр. 2 бр.
№63-04-37/01.11.2022г. 21 бр. 5 бр.
№612/10.11.2022г. 1 бр. 1 бр.
ОБЩО: 336 бр. 223 бр.

-Изпълнение за с.Кап.Димитриево по списъци представени 2022г.:

Списък по

изх. номер на

Кметство Капитан

Димитриево

Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства, които

са закупили дърва към

31.12.2022г.

№96/18.02.2022г. 170 бр. 103 бр.

№250/25.05.2022г.

30 бр. 7 бр.
ОБЩО: 200 бр. 110 бр.

-ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПО СПИСЪЦИ ПРЕДСТАВЕНИ 2022г.:

Списък по

изх. номер на

Кметство Капитан

Димитриево

Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства,които

са закупили дърва към

31.12.2022г.

ОБЩО: 2536 бр. 1269 бр.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 13 Януари 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 35/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ II-148, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.520.148 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 13 Януари 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.565.270 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 13 Януари 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.565.277 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 13 Януари 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.567.227  по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

61371.567.227

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069