Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2023

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

Печат Email
Петък, 13 Януари 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.566.256 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Списък с оценен и класиран кандидат

Печат Email
Вторник, 10 Януари 2023г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Списък

На оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Захаринка Миткова Чуралска 6 точки

  

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: (Елена Рядкова)      

         Дата: 10.01.2023г.

Списък на кандидати

Печат Email
Понеделник, 09 Януари 2023г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Захаринка Миткова Чуралска.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 10.01.2023 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая № 13.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 06 Януари 2023г.

По инициатива на Кмета на Община Пещера - г-н Йордан Младенов, се организира Информационна среща по ПРОЦЕДУРА

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Срещата ще се състои на 11.01.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.

Канят се всички заинтересовани граждани, които желаят да кандидатстват по процедурата, включително и председателите на вече създадените Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

Утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани тук: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ-ЕТАП I

З А П О В Е Д № 4

Печат Email
Сряда, 04 Януари 2023г.

З А П О В Е Д

№ 4

гр. Пещера, 04.01.2023 год.

Във връзка с постъпила Докладна записка с вх.№330-1/04.01.2022г. относно извършен преглед на кънките за лед, използвани на външната ледена пързалка в гр.Пещера и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

  1. Изменям и допълвам Правилата за ползване на ледена пързалка в гр.Пещера, утвърдени с моя Заповед № 844/14.12.2022г., като в Раздел III. Правила за ползване на ледената пързалка се създава т.1а със следното съдържание:

1а. Получаването на кънки става след внасяне на депозит в размер на 20.00лв. Депозитът се възстановява след връщане на кънките в състояние, в което са получени. В случай, че кънките са повредени или са с нарушен външен вид, депозитът не се възстановява.“ Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера, както и да се постави на видно място на ледената пързалка, за запознаване от посетителите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

  1. Копие от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)

Кмет на Община Пещера

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069