Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2023

ЗАПОВЕД - № 708

Печат Email
Вторник, 24 Октомври 2023г.

З А П О В Е Д

№708/23.10.2023 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо вх.№09-01-117/20.10.2023 г. от Областна администрация Пазарджик

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:

Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:

Представител на Областна администрация Пазарджик;

Представител на ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;

Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;

Николай Ненков– представител на РУ –Пещера;

Христо Узунов-представител на РУ-Пещера.

       Комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация по реда на чл.99б, ал.1-3, във връзка с чл.92, ал.10 от Закона за гражданската регистрация на регистрирани над 6 лица-избиратели на адреси, вписани в приложен файл към писмо вх. №09-01-117/20.10.2023 г. от Областна администрация Пазарджик.

       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.  

   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,

Съгласно Заповед №627/26.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ДЕМОНСТРИРАТНЕ НА МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Печат Email
Петък, 20 Октомври 2023г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   21.10.2023г. (събота) 22.10.2023г. (неделя) На 23.10.2023г. (понеделник) На 24.10.2023г. (вторник)
от 09.00 часа до 13.00 часа гр.Пещера пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 ще бъде поставено устройство за машинно гласуване - ДЕМО версия.      
от 09.00ч. до 11.00 часа   с.Радилово, устройството за машинно гласуване с демо версия ще бъде поставено в Клуба на пенсионера при Кметство с.Радилово.    
от 11.15 часа до 14.00 часа   с.Капитан Димитриево, на същата дата, машината ще бъде поставена в Клуба на пенсионера при Кметство с.Капитан Димитриево.    
от 09.00 часа до 17.00 часа     гр.Пещера, устройството за машинно гласуване чрез ДЕМО версия ще бъде поставено пред сградата на магазин „Лазур“ в кв.Изгрев.  
от 09.00 часа до 17.00 часа       гр.Пещера пред сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 ще бъде поставено устройство за машинно гласуване - ДЕМО версия.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕЩЕРА

Разяснителна кампания - Местни избори 2023

Печат Email
Четвъртък, 19 Октомври 2023г.

Във връзка с провеждането на местни избори 2023г, Община Пещера публикува Разяснителна кампания в раздел Избор, подраздел Местни избори 2023.

Може да ги достъпите от тук

СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение

Печат Email
Вторник, 17 Октомври 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

     На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Инвестиционно предложение (ИП) “ Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на ритейл парк с паркинг“ в имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на град. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. С възложител „БАРИ КБК ГРУП“ ООД

     Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение

Печат Email
Вторник, 17 Октомври 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

   На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Инвестиционно предложение (ИП) “Фотоволтаична централа с мощност 5MW и съхранение на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1514, с възложител „СОЛАР БИЛД КОНСТРАКШЪН“ ЕООД

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

17.10.2023г.

Община Пещера публикува Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги

Печат Email
Сряда, 11 Октомври 2023г.

11.10.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ - временна организация на движението - път Пещера – с.Свети Константин

Печат Email
Вторник, 10 Октомври 2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Пещера уведомява,

че в периода от 11.10.2023 г. до 10.11.2023 г. ще се спазват следните мерки за временна организация на движението

във връзка с изпълнение на проекта за реконструкция на общинския път Пещера – с.Свети Константин:

  • Движението на всички моторни превозни средства при изпълнение на СМР в участъка от км 16+550 до км. 8+470 ще се осъществява с пропускателен режим в двете посоки. Движението няма да бъде отбивано.
  • От 08.00 до 18.00 часа, пътят ще бъде затворен за тежкотоварни превозни средства над 12 тона.
  • При полагане на износващия пласт ще се извършва регулярно затваряне изцяло на участъците от пътното платно в двете посоки.

В посочения период, пътуващите могат да ползват алтернативен маршрут за преминаване - през път ІІ-37 – гр.Батак –язовир Батак-село Свети Константин и през гр.Пещера или разклона за хижа Добра вода-село Дебръщица-Пазарджик.

Общинска администрация призовава, с цел осигуряване безопасност на участниците в движението по общинския път да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация на движението.

Печат Email
Петък, 06 Октомври 2023г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 09.10.2023г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ - Инвестиционно предложение

Печат Email
Сряда, 04 Октомври 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.95, ал.1, от ЗООС, Община Пещера обявява че е изготвеното следното инвестиционно предложение: „Проект за изграждане на многофункционална спортна зала, закрит плувен комплекс, външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи в гр. Пещера в УПИ VI - спортен комплекс, кв. 17, ПИ 56277.501.679 по одобрения регулационен план на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик“ със следната етапност:


Етап I : Изграждане на закрит плувен басейн, паркинг и ограда ;
Етап II : Изграждане на многофункционална спортна зала и паркинг;
Етап IIІ : Изграждане на външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи;ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069