Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2023

Печат Email
Четвъртък, 23 Ноември 2023г.

         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 11. 2023 г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ - системата BG-ALERT

Печат Email
Понеделник, 20 Ноември 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми съграждани,
Във връзка с реализацията на система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждения на населението BG-ALERT чрез мобилните телефони, ще бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип, а след това ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.
Предстоящите тестове в област Пазарджик ще бъдат проведени на 23.11.2023 г., 12:00-12:30 часа.
Национален тест ще бъде проведен на 29.11.2023 г., 12:00-12:30 часа.
Допълнителна информация е публикувана на информационния сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.
Целта е тестване на системата за предупреждения на населението и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

Печат Email
Вторник, 14 Ноември 2023г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

  

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Николета Темелкова Войникова 7 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ЧЛЕН НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ...............П............(Али Чешмеджиев)                  

Николета Темелкова Войникова

Списък на кандидати допуснати до събеседване

Печат Email
Понеделник, 13 Ноември 2023г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

 

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
   1. Николета Темелкова Войникова.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 14.11.2023 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

СЪОБЩЕНИЕ - относно Плащания на членовете на СИК

Печат Email
Четвъртък, 09 Ноември 2023г.

   Плащания на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове
   Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове (за I-ви и II-ри тур) ще започнат на 10.11.2023г. (петък) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.
Членовете на СИК представят лична карта-за справка и удостоверение от ОИК-Пещера.

Съобщение - Общинска служба „Земеделие“

Печат Email
Четвъртък, 09 Ноември 2023г.

Съобщение

Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПЕЩЕРА – офис Пещера

               Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

 

че заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви. Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Радилово

10/11/2023г

и

21/11/2023 г

10:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера

10/11/2023г

и

21/11/2023 г

09:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в   масиви за ползване за календарната 2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

СЪОБЩЕНИЕ - тестване на сиренната система

Печат Email
Сряда, 08 Ноември 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

            През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

            На 17 ноември за времето от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще се проведат функционални тестове на системата чрез задействане на сирените като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

            Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

О Б Я В А

Печат Email
Вторник, 07 Ноември 2023г.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение (ИП) „Проект за изграждане на многофункционална спортна зала, закрит плувен комплекс, външни игрища, паркинг и благоустрояване на прилежащи зелени площи в гр. Пещера в УПИ VI - спортен комплекс, кв. 17, ПИ 56277.501.679 по одобрения регулационен план на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик“

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“ № 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 07.11.2023 г

О Б Я В А

Печат Email
Понеделник, 06 Ноември 2023г.

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

   

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение „Изграждане на въздушни електропроводи към фотоволтаична електроцентрала 176 MW, разположена в землището на с. Радилово, гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с искане вх. № ПД-01-480-(10)/01.11.2023г.“ от „Еуросолар инвест“ ООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:

Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 06.11.2023 г

СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари и дезакаризация

Печат Email
Понеделник, 06 Ноември 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.11.2023г. (вторник), след 20:00ч., на територията на община Пещера ще бъде извършена дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински зелени площи.

Карантинният срок на препарата, с който се извършват обработките е 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши на 08.11.2023г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ПЕЩЕРАГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069