Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 22 Декември 2023г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме ви, че във връзка с годишното приключване на отчетната 2023г.:

  • На 29.12.2023 г. отдел „Местни приходи” при община Пещера ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 10:00 ч.
  • На 02.01.2024 г. отдел „Местни приходи” при община Пещера няма да работи с клиенти.

О Б Я В А

Печат Email
Петък, 22 Декември 2023г.

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 15, т.1от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

СЪОБЩАВА

    

на засегнатото население, че има издадено Решение №ПК-26-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на местна инициативна група (МИГ) „Пещера-Брацигово“на териториите на община Пещера и община Брацигово, област Пазарджик.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:

Информация по чл. 15, т.1 от Наредбата за ЕО, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Заповед - РД-04-232

Печат Email
Петък, 22 Декември 2023г.

.

Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

Печат Email
Четвъртък, 21 Декември 2023г.

В изпълнение на Решение № 20 /21.12.2023г., Общински съвет Пещера открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2024г.-2028г.
Условията за нейното провеждане са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация, които можете да намерите на адрес: https://peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=159

Печат Email
Четвъртък, 21 Декември 2023г.

З А П О В Е Д

№ 855

гр. Пещера 20.12. 2023 г.


   В изпълнение на Решение №9/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
 1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 10 595,76 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 060 лв.
 1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 12 348,84 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 234,88 лв.
 1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 6 977,46 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 697,75 лв.
 1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 1 060,20 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 106 лв.
 1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 185,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,54 лв.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Печат Email
Петък, 15 Декември 2023г.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 21. 12. 2023г./четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода юли-декември 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

2. Приемане на отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

3. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2023г. и разчета за капиталови разходи за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на «Асоциация по ВиК» на обособена територия, обслужвана от ВКС ЕООД гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

5. Определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

6. Даване съгласие Председателят на Общински съвет да членува в Национална асоциация на председателите на общински съвети в РБ /НАПОСРБ/.
Докладва: Васил Филев – Председател на Общински съвет

7. Определяне представител на Общински съвет - Пещера в Областния съвет за развитие .
Докладва: Васил Филев – Председател на Общински съвет

8. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2024 година.
Докладва: Васил Филев – Председател на Общински съвет

9. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2024-2028 година.
Докладва: Васил Филев – Председател на Общински съвет

10. Питания.

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

СЪОБЩЕНИЕ - СТОПАНСКА ВОДА

Печат Email
Петък, 08 Декември 2023г.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТОПАНСКА ВОДА,

   Уведомяваме Ви, че във връзка със заснемането на тръбопровода, заявената вода за селскостопански обекти към гр. Пещера ще бъде спряна в периода 10.12-13.12.2023г. включително.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат Email
Петък, 01 Декември 2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Ръководството на ВКС ЕООД – гр. Пещера уведомява, че на 01.12.2023 год. поради авария на довеждаш водопровод „Новомахаленски“ е спряно водоподоването в определени райони на гр.Пещера - централна градска част, около Стария часовник и бензиностанция „Лукойл“ .

   Поради авария на вътрешната водопроводна мрежа е спряно водоподаването на ул.“Орфей“, ул. „Сабахатин али“ ,ул. „Професор Янко .Янев“, ул.“Осман ефенди“, ул. „Ангел Калоянов“ и част от ул. „Петър Горанов“, ул. „Сокола“, част от ул. „Симон налбант“ и прилежащите отсечки към тях.
   Екипи на ВКС ЕООД работят по отстраняване на авариите.

   Ръководството на дружеството се извинява на своите абонати за причиненото неудобство.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069