Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2023

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИ и ЛИВАДИ

Печат Email
Петък, 28 Април 2023г.

.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 25 Април 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62a, ал.1 ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пишманка, представляваща ПИ с идентификатор 36124.540.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна частна собственост с цел на ползването – „изграждане на нови реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и за защита от вредно въздействие на водите“ обект „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж село Капитан Димитриево до външна водопроводна мрежа на село Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Понеделник, 24 Април 2023г.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

I. Ограничителни мерки на Европейския съюз

Печат Email
Четвъртък, 20 Април 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 04. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

ПОКАНА

Печат Email
Вторник, 18 Април 2023г.

"Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера"

 610 0060

П О К А Н А

за учредително събрание на

Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“

на територията на Община Пещера и Община Брацигово

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Пещера и Община Брацигово,

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Пещера и община Брацигово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Пещера или община Брацигово.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

– Заверено копие на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;

– Заверено копие на БУЛСТАТ талона;

-Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/фондацията, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

– Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общини Пещера и Брацигово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

–  Заверено копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят:

– копие от лична карта, удостоверяващо постоянния адрес на територията на община Пещера и община Брацигово,

Събитието ще се проведе на 22.05.2023 г. от 18,00 часа в Заседателната зала  на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

 1. Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание.
 2. Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 3. Приемане на УСТАВ на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 4. Избиране на членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 5. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера – Брацигово“.
 6. Определяне на размера на учредителната вноски и годишен членски внос.
 7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ – Пещера - Брацигово, по реда на действащото законодателство.
 8. Разни.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Пещера – https://peshtera.bg/ и на сайта на Община Брацигово  – www.bratsigovo.bg.

Проект на Устав на Сдружение „Местна инициативна група – Пещера - Брацигово“ -

Регистрационна форма за участие в учредително събрание -

Списъци с лица подали заявления за дърва за огрев

Печат Email
Вторник, 18 Април 2023г.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев

при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

На база утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян и на основание Решение № 502/28.02.2023 г. на Общински съвет - Пещера, през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. ценообразуването за закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ е както следва:

 1. 1.Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад:

Крайната цена на дървата за огрев е 117.60 лв. за 1-ин куб. м., или 470.40 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 290.40 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.

•за превоз и доставка до домовете на лицата – 180.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

За 1 куб. м. 72,60 лв. за закупуване и 45.00 лв. за превоз – общо 117.60 лв. ;

За 4 куб. м. 290,40 лв. за закупуване и 180.00 лв. за превоз – общо 470.40 лв.;

      2. Закупуване на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/:

           Крайната цена на дървата за огрев е 24.00 лв. за 1-ин куб. м., или 96.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

•за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 96.00 лв. /заплащат се при издаване на позволително за сеч от ТП на „ДГС – Пещера“/.

•лицата закупили дърва за огрев от стояща дървесина на корен /самодобив/ са длъжни сами и за собствена сметка да организират превоза и доставката на добитите дърва за огрев до домовете си.

     Дърва за огрев се отпускат, съгласно определените критерии, до изчерпване на количествата за добив и продажба на дърва за огрев по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“;

     ТП на „ДГС – Пещера“ предоставят дървата за огрев на лицата, включени в списъците в срок до 01.11.2023 г.;

     В селата Свети Константин, Радилово и Капитан Димитриево организацията, подбора и разпределението на дървата за огрев сред населението се осъществява от кметския наместник и кметовете на населените места, съобразно утвърдените критерии и сроковете, определени в Закона за горите.

Разпределение на утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти:

 1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 1 500 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 1000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 350 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 150 пространствени м3;
 2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 6 000 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  1. За жителите на град Пещера – 4 000 пространствени м3;
  2. За жителите на село Радилово – 1 200 пространствени м3;
  3. За жителите на село Капитан Димитриево – 800 пространствени м3.

Заповед №255 12.04.2023

Печат Email
Четвъртък, 13 Април 2023г.

.

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 12 Април 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Ежегодно в село Свети Константин се провежда Национален фолклорен събор на народното творчество. Събитието е включено в Културния календар на Община Пещера и е с конкурсен характер. Възрастови ограничения за участие във фолклорния събор няма. През 2022 г. събраните такси от участниците са по-малко от извършените разходи за организацията и провеждането на националния фолклорен събор.

Във връзка с актуализиране на таксите за участие е изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

2. Цели които се поставят:

 • Съхранение и разпространение на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
 • Развитие на фолклорното песенно и танцово наследство;
 • По-голяма адекватност между приходи и разходи за организация и провеждане на традиционния национален фолклорен събор на народното творчество в село Свети Константин;

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

 • Осигуряване на приходи по общинския бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по- висока степен.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

§2. В Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии в т. 6 „Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин със следния текст:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
6

Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин

а)за индивидуални изпълнители

б) за групови изпълнения:

- до 10 изпълнителя

- до 20 изпълнителя

- над 21 изпълнителя

20.00 лв.

100.00лв.

150.00лв.

200.00лв.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 10 Април 2023г.

Плащания на членовете на СИК за изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за народни представители на 02.04.2023г. ще започнат на 11.04.2023г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.


            Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

Покана за обществено обсъждане

Печат Email
Петък, 07 Април 2023г.

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2022 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

   Обсъждането ще се проведе на 18.04.2023г. /вторник/ от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

 1. Отчет на бюджета на Общината за 2022година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. и доклад за общинския дълг.

   С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg

   Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069