Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2023

Печат Email
Четвъртък, 25 Май 2023г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2023 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 11 Май 2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера

  1. 1.ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за нормативните актове):

         Публичните органи са отговорни за провеждането на политики на национално и местно ниво, насочени към устойчивото и екологично развитие на урбанизираните територии. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства задвижвани от ДВГ, като например, насърчаване използването на електрически такива.С все по увеличаващия се брой на последните се наложи нормативното им регламентиране в различни аспекти.

         Законовите разпоредби на европейското и националното законодателство дават различни легални дефиниции на електрическите превозни средства.

         Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства в своя чл.3 (Определения) т.94 говори за „Изцяло електрическо превозно средство“ – и то епревозно средство, задвижвано от: а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство; б) спомагателно електрическо задвижване монтирано на превозно средство, задвижвано с педали;

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА

Печат Email
Сряда, 03 Май 2023г.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.45, ал.2 и ал.З от Правилника за работата и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО Тържествено заседание посветено на празника на град Пещера – 6 май Гергьовден, 150 години НЧ „Развитие-1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово .
     Заседанието ще се проведе на 05.05.2023г. /петък/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

   1. Отбелязване на 6-ти май като празник на град Пещера. Приветствия от Председателя на Общински съвет – Пещера и Кмета на Община Пещера.
   2. Тържествено отбелязване на юбилеи - 150 години НЧ „Развитие -1873" гр. Пещера, 120 години НЧ „ Зора-1903" с.Радилово и връчване на отличия .

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 03 Май 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2от от Наредбата за ОВОС. Уведомление за Инвестиционно предложение „Подмяна на оборудване и реконструкция на съществуващи сгради –А1, А2, В1 и В3 за отглеждане на кокошки - носачки и преустановяване на работа на сграда В2 и предаване на образувания отпадък с код 020106 в размер на 3600 тона годишно за оползотворяване и наторяване„ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1135, м. Войника по КККР на град Пещера, общ. Пещера, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-262/25.04.2023г. с възложител ЕТ “АНГЕЛ-ИВАН АНГЕЛОВ“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

03.05.2023г.

ОБЯВА

Печат Email
Сряда, 03 Май 2023г.


от Военно окръжие II-ра степен – Пазарджик


   Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни офицерски длъжности за лекари и 4 (четири) вакантни длъжности за сержанти (медицински сестри и рентгенов лаборант) във Военномедицинска академия, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.
   Информация по обявата и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885108129, 034/445463, както и в офиса за военен отчет в община Пещера (тел. 0350/6-22-12, 0878876808) и община Брацигово (тел. 03552/20-65, 0878876808).
   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19.05.2023 година.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069