Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2023

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 24 Юли 2023г.

   На 27.07.2023г. /четвъртък/, след 20:00ч., на територията на Община Пещера ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ и дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 28.07.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

Печат Email
Вторник, 18 Юли 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

КАМПАНИЯ - Да спрем Африканската чума по свинете

Печат Email
Вторник, 11 Юли 2023г.

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023г.


   Летният сезон отново се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция). Министерство на земеделието и храните напомня и приканва стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.
   На адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/
Достъпни за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични и на сайта на Националното сдружение на общините в Република България: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

Отново спечелен проект за Община Пещера.

Печат Email
Петък, 07 Юли 2023г.

   С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е одобрен проект „Подкрепа за Община Пещера по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, процедура BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР.

    По проекта се предвижда да бъдат закупени ИТ оборудване и компютри (в т.ч. хардуер и софтуер) и да се осигурят специализирани обучения на служители, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по Програма за Развитие на регионите 2021–2027 г.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 179 522, 27 лв. а срокът на изпълнение е 7 месеца.
Предстои сключване на договор.

СЪОБЩЕНИЕ - Ремонтът на пътя-гр.Пещера до с. Свети константин

Печат Email
Четвъртък, 06 Юли 2023г.

Remont 

   Започна реализацията на проект за подобряване на техническата инфраструктура на общински път – гр.Пещера до с. Свети константин. Ремонтът на пътя ще се изпълни на два етапа.

   Първи етап включва ремонт на пътното трасе от параклис „Свети Петър и Павел" до „СОТ" на площадното пространство на село Свети Константин . В тази връзка е създаден пропусквателен режим без отбиване на движението в периода от 06.07.2023 г. до 18.09.2023 г.

   При полагане на износващ пласт ще се извършва регулярно затваряне за няколко дни - изцяло на участъците от пътното платно в двете посоки в рамките на работния ден от 8:00-18:00 часа., за което ще бъдете информирани допълнително. През останалата част на денонощието преминаването на МПС ще бъде възможно.

   От Община Пещера призовават да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация за безопасност на движението.

СЪОЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 05 Юли 2023г.

.

З А П О В Е Д №431 04.07.2023г.

Печат Email
Вторник, 04 Юли 2023г.

З А П О В Е Д

№431/04.07.2023г.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на жителите и посетителите в село „Свети Константин” през активния летен сезон и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:

    

  1. Считано от 15 юли до 30 август 2023 година, ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство на територията на село „Свети Константин”, Община Пещера.
  2. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни дейности.

3. В срок до 14 юли 2023 година задължавам възложителите и строителите на незавършени строежи на територията на село „Свети Константин“, да предприемат необходимите мерки за обезопасяване на строителните обекти, както да почистят и възстановят нарушените в резултат на извършените СМР пътни настилки.

При констатиране на нарушения ще се образуват административно-наказателни производства срещу срещу виновните лица.

За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и  преустановяване на нарушения са определени следните длъжностни лица:

  • Гавраил Богданов Богданов –тел. за контакти0893/330243
  • Апостол Георгиев Апостолов- тел. за контакти 0897000656

Същите да поддържат непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Галина Стоянова, с инж. Румяна Григорова- Директор на дирекция ТСУОС и с Мария Цурева – гл. спец. „Незаконно строителство определяне на строителна линия регистър и архив”.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова - Секретар на Община Пещера.

Заповедта да се публикува на официалната интернет-страница на Община Пещера,

във вестник „Родопска искра и да се постави на информационното табло на Общинска администрация.

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от 21/6/2023г.

Печат Email
Понеделник, 03 Юли 2023г.

.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069