Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2023

Печат Email
Четвъртък, 24 Август 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет,  което ще се проведе на 31. 08. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение - Общинска служба „Земеделие“

Печат Email
Вторник, 22 Август 2023г.

Съобщение

Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПЕЩЕРА – офис Пещера

               Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

 

че заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви.Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Капитан Димитриево 24/08/2023г 09:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

с.Радилово 24/08/2023г 10:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера 27/08/2023г 11:00

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в   масиви за ползване за стопанската 2023 /2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

Печат Email
Понеделник, 21 Август 2023г.

ЗАПОВЕД


№ 531
гр. Пещера 17.08.2023 г.


В изпълнение на Решение №594/27.07.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,


НАРЕЖДАМ :


1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:
1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 13 035.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1 303 лв.
1.2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 3 200.00 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 320 лв.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете: 08.09.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 16 Август 2023г.

На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Изменение на инвестиционно предложение (ИП) “Фотоволтаична електроцентрала 176 MW, повишаващи и батерии за съхранение на електрическа енергия“, разположена в землищата на с. Радилово, гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

16.08..2023г.

Съобщение - Общинска служба „Земеделие“

Печат Email
Четвъртък, 10 Август 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска служба „Земеделие“ – Пещера

Офис Пещера

Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

че заседанието на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни ресурси по чл.72, ал,2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви. Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Капитан Димитриево 17/08/2023г 13:15

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

с.Радилово 17/08/2023г 16:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера 17/08/2023г 16:30

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в масива за ползване за стопанската 2023/2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията.

ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2023 г.

Печат Email
Вторник, 08 Август 2023г.

ПОКАНА

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2023 г.


  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
  Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2023 г. Общественото обсъждане ще се проведена 17.08.2023 година (четвъртък) от 17 часа в       Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
  Дневен ред на обсъждането:
  Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2023 година.
  Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2023 година.
  Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОБЯВЛЕНИЕ-изработването на подробен устройствен план

Печат Email
Понеделник, 07 Август 2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ обявява:

Със Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик се разрешава изработването на подробен устройствен план, а именно:

Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик

и се одобрява техническо задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект подробен устройствен план:

-         Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик.

На основание чл. 124б, ал. 4 Заповедите по реда на чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

Обявление - Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г

Печат Email
Понеделник, 07 Август 2023г.

Писмо до кмета на община Пещера, с което уведомява, че във връзка с изпълнение на договор № 5290оп-103/28.02.2023 г., са изготвени и одобрени работни проекти за монтиране на сирени, за които е издадено Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г. съгласно чл. 145, ал. 1, т. 4 и др. от ЗУТ. В тази връзка изпраща копие на разрешението с цел обявяване на заинтересованите лица и моли след изтичане на законовоустановените срокове да бъдем уведомени за наличие или липса на възражения.

ОБЯВА - Общинска служба по земеделие гр.Пещера

Печат Email
Четвъртък, 03 Август 2023г.

_ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069