Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2023

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на с.Радилово

Печат Email
Петък, 29 Септември 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на с.Радилово, община Пещера е създадена временната организация и безопасност на движението /ВОБД/ на обект: „Основен ремонт на ул."Стара планина" в участъка от о.т. 248 до о.т. 297 в с.Радилово,община Пещера", съгласно Заповед № 645/27.09.2023 г. на Стефан Иванчев –За кмет на Община Пещера, съгласно Заповед №627/26.09.2023г. на Кмета на Община Пещера, с която в периода от 27.09.2023 г. до 10.11.2023 г. се ограничава движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул.„Стара планина", с.Радилово, община Пещера в участъка ѝ от ул. „Панорама" до връзката с ул. „Илия Митков", за периода на извършване на СМР.
   Обходен маршрут през ул.„Панорама", ул. „Георги Димитров", ул. „Александър Смирнов", ул. „Васил Мулетаров" и ул. „Илия Митков" в с.Радилово, община Пещера.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари и дезакаризация

Печат Email
Вторник, 26 Септември 2023г.

   На 28.09.2023г. /четвъртък/, след 20:00ч., на територията на Община Пещера ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ и дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 29.07.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

Kандидати допуснати и недопуснати до събеседване

Печат Email
Понеделник, 25 Септември 2023г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Ифет Илкерова Жребичкалиева.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 26.09.2023 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая № 13.

Печат Email
Четвъртък, 21 Септември 2023г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 09. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Печат Email
Сряда, 20 Септември 2023г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

   Община Пещера на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда обявява за инвестиционното предложение на „СОЛАР БИЛД КОНСТРАКШЪН” ЕООД: Фотоволтаична централа с мощност 5 Mw и съхранение на електрическа енергия“ за поземлен имот с идентификатор 56277.3.1514 по КККР на гр. Пещера, местност „Дъбовик“.

Печат Email
Понеделник, 11 Септември 2023г.

                                                                                                                      ПРЕПИС      

З А П О В Е Д

         № 569

             гр. Пещера 07.09.2023 г.

В изпълнение на Решения№576, 577, 578, 579 от 29.06.2023 г.на Общински съвет - Пещера, като съобразих разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

         1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №204 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж №203 идентификатор 56277.501.311.54, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.2. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №205 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.3. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №206 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.4. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №207 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Печат Email
Вторник, 05 Септември 2023г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 07.09.2023г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2023г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023, 2024, 2025г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-ПещераГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069