Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2024

Цени на карти за транспорт от 01/02/2024г.

Печат Email
Петък, 26 Януари 2024г.

   НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Влизаща в сила от 01.02.2024г.

Начална спирка Крайна спирка Редовна карта Учащи - карта  Учащи Еднопосочна карта
Пещера Пазарджик 134,00 лв. 67,00 лв. 33,50лв.
Кап. Димитриево Пазарджик 99,00 лв. 49,50 лв. 24,75лв.
Радилово Пазарджик 103,00 лв. 51,50 лв. 25,75лв.
Пещера Брацигово 62,00 лв. 31,00 лв.  
Пещера Исперихово 92,00 лв. 46,00 лв.  
Пещера Козарско 92,00 лв. 46,00 лв.  
Пещера Бяга 90,00 лв. 45,00 лв.  

Заповед РД-01-77 24.01.2024

Печат Email
Четвъртък, 25 Януари 2024г.

.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 24 Януари 2024г.

Удължава се срокът за кандидатстване за съдебни заседатели

    Общински съвет Пещера откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2024г.-2028г.
   Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и за Окръжен съд – Пазарджик, определен от Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, е удължен до 23.02.2024г. /петък/.
   Условията за провеждане на процедурата са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация, които можете да намерите на адрес:
https://peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=159
   Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в Деловодството на Общински съвет – Пещера.

Печат Email
Понеделник, 22 Януари 2024г.

З А П О В Е Д

№ 49

гр. Пещера 18.01.2024 г.


   В изпълнение на Решение №9/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 10 595,76 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 060 лв.
1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 12 348,84 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 1 234,88 лв.
1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 6 977,46 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 697,75 лв.
1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 1 060,20 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 106 лв.
1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 185,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 18,54 лв.
1.6. Ела 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 251,97 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 25,20 лв.
1.7. Смърч 18-29 см, количество 0,76 м3, начална цена 168,72 лв. без ДДС.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 19 Януари 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се приема на проектни предложения по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

   Процедурата за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

   Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80%от допустимите разходи, като се изисква съфинансиране от крайните получатели на средствата в размер на 20% от размера на допустимите разходи.

   Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

   Конкретни цели:

  •  Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
  •  Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
  •  Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
  •  Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
  •  Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
  •  Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

   Публикуваните Насоки за кандидатстване и приложения са публикувани наадрес:

https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!!! Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Пещера ще приема заявления за участие до 10.02.2024 г.

Печат Email
Четвъртък, 18 Януари 2024г.

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 01. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение - за откриване на процедура за издаване на разрешение за водовземане

Печат Email
Сряда, 17 Януари 2024г.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите

СЪОБЩАВА   на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.501.829, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с цел на водовземане-„водовземане за други цели“..

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 62а, ал.2 от Закон за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 17.01.2024г.

ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2024 г.

Печат Email
Сряда, 17 Януари 2024г.

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2024 г.


   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
   Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2024 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 25.01.2024 година (четвъртък) от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
   Дневен ред на обсъждането:

  • Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2024 година.
  • Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2024 година.

Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - местни приходи

Печат Email
Понеделник, 08 Януари 2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община пещера, отдел „местни приходи“ уведомява, че на 31.01.2024г. изтича крайния срок за подаване на данъчни декларации по чл.61н от змдт, за облагане с патентен данък, както и плащането за първо тримесечие.
платилите до 31.01.2024г. в пълен размер патентен данък ползват 5% отстъпка.
   От 18.01.2024г. е възможно плащането на данък мпс, данък сгради и такса битови отпадъци.
   Платилите до 30.04.2024г. в пълен размер ползват 5% отстъпка.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069