Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2024

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 29 Февруари 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ    В периода от 04.03.2024г. до 05.03.2024г. на територията на община Пещера ще се проведе част от международно учение “TROJAN FOOTPRINT 2024” с участие на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, Силите за специалните операции на САЩ и Силите за специални операции на Румъния.
    При тактическите действия няма да се извършват дейности в противоречие на правилата за опазване на обществения ред и спокойствието на жителите и гостите на община Пещера. Няма да се използват реални бойни припаси и средства за взривяване. Няма да има придвижване на тежка военна техника. Правилата за опазване на околната среда ще се спазват стриктно.
    Тактическите действия са част от измислен сценарий и нямат нищо общо с реални бойни действия.

ОБЯВА

Печат Email
Петък, 23 Февруари 2024г.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение„Фотоволтаична централа с мощност 5 MW, и съхранение на електрическа енергия“ в ПИ с идентификатор 56277.3.1514, м. Дъбовик по КККР на гр. Пещера, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, от „Ню Евро Енерджи“ ЕООД, внесено с искане с Вх. № ПД-01-518-(12)/16.02.2024г.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 23.02.2024г.

Списък с оценен и класиран кандидат

Печат Email
Сряда, 21 Февруари 2024г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

                                              1. Фатма Шефкетова Юрукова  - 7 т.

 

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................/П/......................     

 Дата: 21.02.2024 г.                                                                           (Галина Стоянова)

 

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Печат Email
Сряда, 21 Февруари 2024г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 02. 2024г. / понеделник / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Списък на кандидати допуснати

Печат Email
Вторник, 20 Февруари 2024г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

 

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

1. Фатма Шефкетова Юрукова.

 

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 21.02.2024 г. от 10,00 часа.

 

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 19 Февруари 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

      През последните години, дарителството придобива все по-голяма значимост в обществото ни. Емпатията и желанието да си полезен затвърждават убеждението ни, че  благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, развивана и възпитавана, особено сред младото поколение и хората в нужда. 

 Ето защо, Община Пещера с готовност откликна на подадената ръка от  ЕТ ,,Ангелов - Иван Ангелов“ за участие в съвместна  кампания, която да подкрепи воденето на здравословен начин на хранене сред децата от детските градини в община Пещера и  центровете за деца и възрастни с увреждания.

Веднъж седмично през месец февруари и в началото на месец март, детските градини и центровете ще получат в дар кутия с 60 пресни варено-белени яйца в саламура, приготвени в деня на приемане, придружени със сертификат за качество.

           От името на директорите на детските градини и центровете за деца и възрастни с увреждания, Община Пещера изразява благодарност за вкусното дарение на фирма ,,Ангелов-Иван Ангелов“.

 

ЗАПОВЕД - № 106 12.02.2024

Печат Email
Сряда, 14 Февруари 2024г.

З А П О В Е Д

№106/12.02.2024 година

 

   На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 09.02.2024 г. на комисия, съставена с моя Заповед №74/26.01.2024 г.
Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето Александър Калинов Филипов, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Симон Налбант“№56, вх. Б, ет.2, ап.22.


Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email
Петък, 09 Февруари 2024г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

“ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ ГР. ПЕЩЕРА.

.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

Печат Email
Петък, 09 Февруари 2024г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

№ по ред Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Венета Стоянова Глушкова

8 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................    

(Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/....................     (Галина Стоянова)     Дата: 09.02.2024 г.

 

С п и с ъ к

на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

Печат Email
Петък, 09 Февруари 2024г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2023-2027г., Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 15.02.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069