Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2024

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 25 Март 2024г.

Уважаеми съграждани,

През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

На 1април 2024 г. (понеделник) в 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на системата чрез излъчване на акустични сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“, и съобщение за край на техническата проверка. Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 

Уважаеми съграждани,

            През 2023 г. на територията на гр.Пещера беше изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

            На 1април 2024 г. (понеделник) в 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на системата чрез излъчване на акустични сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“, и съобщение за край на техническата проверка.       Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

Печат Email
Петък, 22 Март 2024г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 03. 2024г. / сряда / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 21 Март 2024г.

З А П О В Е Д

№ 217
гр. Пещера 20.03.2024 г.


В изпълнение на Решение №47/26.02.2024 г. на Общински съвет – гр. Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.86 и сл. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

НАРЕЖДАМ :

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на трупи за бичене:
1.1. Бял бор > 50 см, количество 44,52 м3, начална цена 5297,88 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 529,79 лв.
1.2. Бял бор 30-49 см, количество 50,61 м3, начална цена 6174,42 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 617,44 лв.
1.3. Бял бор 18-29 см., количество 31,43 м3, начална цена 3488,73 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 348,87 лв.
1.4. Бял бор 15-17 см., количество 5,58 м3, начална цена 530,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 53,00 лв.
1.5. Ела 30-49 см, количество 0,76 м3, начална цена 90,44 лв. без ДДС.
Депозит за участие: 9,04 лв.
1.6. Ела 18-29 см, количество 1,11 м3, начална цена 125,98 лв. без ДДС.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 07 Март 2024г.

 Гората.бг, ще подари 3 300 плодни, медоносни и декоративни дръвчета на хората от община Пещера, като ще бъдат раздадени директно на всеки желаещ.


Ще бъдат подарени плодни – сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки, череши, облачинска вишна, кайсия,, орехи, както и явор, липа, бряст и др.
Ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни. На земята с всяко дърво!

От 09:00 ч. до 14.00ч. на 09.03.2024г. (събота) ви очакваме пред Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.


Повечето фиданки са с размери от 40 до 130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра. Вишните, орехите, сливите (жълта афъзка), дюлята са качествени сортове. Ябълките и черешите НЕ са облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат.
Да, ще може да получите и повече от едно дръвче.
Ако си носите използвани, но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на природата.

ОБЯВА

Печат Email
Сряда, 06 Март 2024г.

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите 

 

СЪОБЩАВА

     

   на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, община Пещера , област Пазарджик, с цел на заявеното водовземане – Промишлено водоснабдяване. 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

 

Приложение:

Информация по чл. 6,2а ал. 3 от Закона за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч. 

 

Датата на публикуване на обявата: 06.03.2024г.

 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.3 от Закона за водите

 

СЪОБЩАВА

    

на засегнатото население, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, община Пещера , област Пазарджик, с цел на заявеното водовземане – Промишлено водоснабдяване.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата

 

Приложение:

Информация по чл. 6, ал. 3 от Закона за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

 

Датата на публикуване на обявата: 06.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 05 Март 2024г.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТОПАНСКА ВОДА,

Във връзка с планирани ремонти на НЕК – ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ в периода от 08:00ч. на 5.03.2024г. до 08:00 на 18.04.2024г. водоползване няма да може да се извършва.
Надявам се, на Вашето разбиране за неотложността на планираните ремонтни дейности от НЕК – ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ за решаване на основен проблем във водоподаването.

ЗАПОВЕД № 128 - Във връзка със Заповед № РД-01-846/19.12.2023г

Печат Email
Вторник, 05 Март 2024г.

ЗАПОВЕД
№ 128
гр. Пещера, 19.02.2024г.

   Във връзка със Заповед № РД-01-846/19.12.2023г. на Изпълнителния директор на ИА АА, с която се прекратява категорията на Автогара – Пещера, Решение № 32 на Общински съвет – Пещера, проведено на 25.01.2024 г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:


1. Автоспирка, находяща се в гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“, между о.т. 191г и 494г, разположена в тротоарното пространство до УПИ I Парк, в кв. 83 от плана на гр. Пещера да бъде оборудвана, съгласно чл.59, ал.1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
2. От 19.02.2024 г. автоспирката да се ползва за начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинска, областна, междуобластна и републиканска транспортни схеми, чийто маршрут е включвал Автогара - Пещера;
3. Продажбата на билети да се извършва при качването на пътници в автобуса – от водача и/или друг член на екипажа, съгласно чл.59, ал.2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Фирмите превозвачи, ползващи автоспирката, да поставят разписание на изпълняваните от тях курсове, по възложените им маршрутни разписания и го актуализират при промяна.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат, на сайта на Общината, да се сведе до знанието на ИА „Автомобилна администрация“, Областния управител на област


Пазарджик, Началника на РУП-Пещера и на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Печат Email
Петък, 01 Март 2024г.

ЗАПОВЕД

№ 151

гр. Пещера 29.02.2024 г.

 

   В изпълнение на Решение №34/25.01.2024 г. като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
   1.1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069