Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2024

Съощение за ДДД обработка

Печат Email
Петък, 26 Април 2024г.

Общинска администрация Пещера уведомява, че на 28.04.2024г. след 20:00 часа започва дезакаризационна обработка на централен градски парк гр.Пещера.
Третирането на площите ще се извършва при благоприятни метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни информационни табели за провежданите обработки.
Общинска администрация призовават жителите на общината да ограничат достъпа на деца до обработените площи.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

Печат Email
Петък, 26 Април 2024г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

за подбор на персонал за предоставяне на

социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к на оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“
Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
№ по ред (подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Юсеин Мехмедов Козарев 6 точки

  

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: .............../П/.......................                                                                                                                               (Галина Стоянова)   Дата: 26.04.2024 г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2024г.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор

на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

           І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

  1. Юсеин Мехмедов Козарев.

          ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 26.04.2024 г. от 10,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

Печат Email
Четвъртък, 25 Април 2024г.

ЗАПОВЕД

№ 332

   гр. Пещера24.04.2024 г.

           В изпълнение на Решение №74/27.03.2024 г. и Решение №75.27.03.2024 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера

НАРЕЖДАМ :

          

        1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

           1.1. Терен за поставяне на зарядно устройство за електро автомобили и три паркоместа в кв.21, ул. „Михаил Такев“ 144 в имот 56277.501.9654 с обща площ 55 кв.м. съгласно утвърдената Схема по чл. 56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 185,30 лв. без ДДС. Срок на договора за наем - 10 години.

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №709/09.01.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 лв. без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.3.Сграда с площ 7 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална тръжна месечна наемна цена 45,50 без ДДС, депозит за участие 4,55 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

         2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

Печат Email
Петък, 19 Април 2024г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 04. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 16 Април 2024г.

   Във връзка със Заповед №295/15.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, по повод отбелязването на празника на град Пещера - 6 май и на Великденските празници, 02.05.2024г.-четвъртък, е обявен за неучебен за всички училища  на територията на Община Пещера. Детските градини в общината ще функционират без промяна на работния им график.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 12 Април 2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:

От 02.05-08.05.2024г. по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ с активно вещество глифозат.

Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

                                                                         Общинска администрация

ПОКАНА

Печат Email
Понеделник, 08 Април 2024г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2023 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15. 04. 2024г. /понеделник/ от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на Общината за 2023година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Печат Email
Петък, 05 Април 2024г.

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА от гр. ПЕЩЕРА  - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

за отоплителен сезон 2024-2025г.

.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069