ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Печат

Необходими документи:

Заявление в свободен текст с приложени към него удостоверителни документи за промяна режима на имущ.отн-я

Документ за самоличност
Квитанция за платена такса
Срок за изпълнение:7 дни, 3 дни, 24 часа

Такса:5 лв.-обикновена услуга, 10 лв.-бърза услуга,15 лв.-експресна услуга

Основание:Семеен кодекс, чл.19, ал.2 и 3