МП 14 - ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ Печат

УСЛУГА

№ МП 14

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАЛОЖЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ
  • ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПОСОЧЕНО В ИСКАНЕТО

СРОК:

  • 30 ДНИ 

ТАКСА:

  • УСЛУГАТА НЕ СЕ ТАКСУВА

ОСНОВАНИЕ:

  • НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ДОПК