Декларации по чл.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Печат

 

Утвърдил:                                                                                                                       Приложение № 4

Николай Зайчев -                                                                                                             към Заповед № 66/05.02.2018г.

Кмет на Община Пещера                                                                                  

П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Име и фамилия Заемана длъжност Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ
чл.35,ал.1, т.1 чл.35,ал.1,т.2
1 Зехра Мустафа Алиш Заместник-кмет Декларация Декларация
2 Борис Костадинов Фолев Секретар Декларация Декларация
3 арх. Атанас Николов Васев Главен архитект Декларация Декларация
4 Сашо Дамянов Дамянов Служител по СИ и нередностите Декларация Декларация
5 Албена Ленинова Делчева Вътрешен одитор Декларация Декларация
6 Росица Иванова Иванова Финансов контрольор Декларация Декларация
7 Цветан Христов Христов Директор АПИО Декларация Декларация
8 Елена Костадинова Здравкова Гл. експерт ЧР Декларация Декларация
9 Райна Андонова Колишикова Главен експерт ГРАО Декларация Декларация
10 Христина Георгиева Дачева Главен експерт "Адм. обслужване" Декларация Декларация
11 Добрина Павлова Андреева Старши юрисконсулт Декларация Декларация
12 Петя Георгиева Миладинова Гл. специалист "ЕСГРАОН и архив" Декларация Декларация
13 Христина Николова Стайкова Гл. специалист "Общински съвет" Декларация Декларация
14 Делка Григорова Стратева Гл. специалист "Адм.обслужване" Декларация Декларация
15 Фикрет Исмаилова Фотенлиева Старши специалист "Гр.С" Декларация Декларация
16 Венелина Влад. Хамаджиева Главен специалист "ДО" Декларация Декларация
17 Маргарита Василева Танева Старши специалист "ИО и касиер" Декларация Декларация
18 Кръстина Стоянова Андреева Директор ФСД Декларация Декларация
19 Василка Стефанова Билбилева Началник отдел "БС" Декларация Декларация
20 Валя Атанасова Хамамджиева Старши счетоводител, бюджет Декларация Декларация
21 Стефка Иванова Кабова Старши счетоводител ,бюджет Декларация Декларация
22 Ася Йорданова Узунова Старши експерт "БС" Декларация Декларация
23 Надежда Йосифова Ганчева Старши счетоводител и касиер Декларация Декларация
24 Светла Йорданова Тахова Началник отдел "МП" Декларация Декларация
25 Стефан Ангелов Семерджиев Главен експерт "МП" Декларация Декларация
26 Анка Василева Домес Главен специалист "МП" Декларация Декларация
27 Нели Василева Попова Младши експерт „МП и каса“ Декларация Декларация
28 Антоанета Богданова Джимова Специалист „МП и каса“ Декларация Декларация
29 Невена Тодорова Дялкинова Началник отдел "ОбС" Декларация Декларация
30 Димитър Иванов Симонов Главен специалист "ОСН" Декларация Декларация
31 Мария Илиева Малчева Старши експерт "ТКТРОСОПВ" Декларация Декларация
32 инж. Стефан Ангелов Камберов Директор "ТСУ" Декларация Декларация
33 Мария Василева Цурева Гл. специалист "НСОСЛРА" Декларация Декларация
34 Делка Георгиева Пашова Гл. специалист "КРУТ" Декларация Декларация
35 Красимира Василева Хаджиева Гл.специалист "КРВОЕ" Декларация Декларация
36 Даниела Александрова Филева Гл.специалист "Инвест. контрол" Декларация Декларация
37 Стефан Димитров Климентов Гл. специалист "Ел. мрежи и транспорт“ Декларация Декларация
38 Мария Атанасова Генчева Младши експерт “УПКАУ" Декларация Декларация
39 Елена Дамянова Копрившка Специалист "ИТО в ОЦУИГ" Декларация Декларация
40 Фаня Иванова Колева Главен експерт "СГВС" Декларация Декларация
41 Йордан Петров Янушев Гл. специалист "ТО в кметства" Декларация Декларация
42 инж.Николина Димитрова Якимова Старши експерт " ИО" Декларация Декларация
43 Галина Перкова Стоянова Директор "ХД" Декларация Декларация
44 Златка Филипова Златанова Секретар МКБППМН и соц. д-ти Декларация Декларация
45 Диана Иванова Балканджиева Главен експерт "Образование" Декларация Декларация
46 Али Ахмедов Чешмеджиев Главен експерт "СДИ" Декларация Декларация
47 Димитър Стоянов Павлов Главен експерт "КМРД" Декларация Декларация
48 Добринка Христова Смилянова Ст. специалист "ОСТ" Декларация Декларация
49 Гергана Илкова Стоилова Ст. специалист "ВрЗП" Декларация Декларация
50 Ангел Петров Гюлеметов Техн. сътрудник "Шофьор и РП" Декларация Декларация
51 Георги Николов Христев Техн.сътрудник "КШС" Декларация Декларация
52 Стоян Василев Йовчев Специалист "Домакин и ВО" Декларация Декларация
53 Веселин Тодоров Джелатов Директор "ЕФСПОП" Декларация Декларация
54 Диана Ангелова Тумбева Юрисконсулт Декларация Декларация
55 Цветелина Николова Стайкова Младши експерт "ОПСП“ Декларация Декларация
56 Златка Димитрова Гемиева Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
57 Анна Георгиева Кирова Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
58 Весела Гавраилова Хамамджиева Главен експерт "ЕФСП" Декларация Декларация
59 Нели Иванова Банчева Специалист "СГАО на населението" Декларация Декларация
60 Иван Димитров Янушев Счетоводител Декларация Декларация
61 Димитър Стоименов Димитров Старши експерт "СВАО и касиер" Декларация Декларация
62 Иван Спиров Спиров Директор на ОП ЧПОИ Декларация Декларация
63 Стоил Рашков Тилев Директор на ОП ПП Декларация Декларация
64 Георги Темелков Делев Директор на ОП Обредни дейности Декларация Декларация
65 Верка Петрова Климентова ДГ „Деница“- Пещера Декларация Декларация
66 Донка Стоилова Гьошева ДГ „Слънчо“- Пещера Декларация Декларация
67 Ренета Петрова Русинова ДГ „Изгрев“- Пещера Декларация Декларация
68 Мариана Александрова Велкова ДГ „Сокола“- Пещера Декларация Декларация
69 Величка Николова Балканджиева ДГ „Иглика“- Пещера Декларация Декларация
70 Стефка Иванова Ташева ДГ „Здравец“ - Радилово Декларация Декларация
71 Николай Емилов Балабанов ЦПЛР-ОДК - Пещера Декларация Декларация
72 Атанас Иванов Славов Юрисконсулт Декларация Декларация
73 Бояна Бандева Изпълн. Телефон. и размн.на док. Декларация

Декларация

74 Калина Кехайова Изпълнител Хигиенист Декларация

Декларация

75 Любомир Бахнев Огняр и пропуск Декларация

Делкарация

76 Виктория Пенева Директор ДСП Декларация

Декларация