Банкови сметки Печат

БУЛСТАТ: 000351750

 

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, УСЛУГИ ПО СЪОТВЕТЕН ВИД ПРАЩАНЕ

IBAN - BG 06 SOMB91308432970244

 

ЗА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

IBAN - BG 87 SOMB91303332970201

 

BIC - SOMBBGSF - Общинска банка/Municipal Bank