Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Януари 2013г. 14:32ч.

ОБЩИНА  ПЕЩЕРА съобщава  на заинтерисованите, че в ДВ бр.4 от 15.01.2013 г. е обнародвано Решение № 254 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание  чл. 21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ-Общински съвет гр.Пещера , реши
Одобрява  ПУП-Парцеларен план- кабелиране на ВЛ 20 кV“ОРЕШАКА“ между нов ЖР стълб №5 в ПИ 012307/проектен/ обособен от ПИ 012100 и нов ЖР стълб № 6 в ПИ 012305/проектен/обособен от ПИ№012306, изместване на съществуваща подземна кабелна линия 20кV през ПИ№012079 до БКТП“БКС“ в ПИ№012289, както и изграждане на нови ЖР стълб №5 в ПИ 012307/проектен/ и нов ЖР стълб №6 в ПИ 012305/проектен/, местност „Узун Драгасия” по КВС  землище на гр.Пещера.
.         На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ  в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване  чрез Община Пещера пред Административен съд – Пазарджик