13-то заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 26 Август 2016г. 09:20ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    31. 08.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. 1.Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2016/2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 2.Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 3.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Пещера.

                                  Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                 Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 4.Определяне дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс- гр.Пещера: развитие на интересите, способностите, компететностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 5.Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелки в VIII клас с 13/тринадесет/ ученици и в ХII клас с 12/дванадесет/ученици в СОУ „Климент Охридски“ – гр.Пещера за учебната 2016/2017г.

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                 Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 6.Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелки в Ха клас, с 16/ шестнадесет/ ученици – специалност «Производство на обувни изделия» и Хб клас с 16/ шестнадесет/ ученици – специалност «Производство на мебели» в Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене «Васил Левски» - гр.Пещера за учебната 2016/2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 7.Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 8.Актуализация бюджета на Община Пещера за 2016г. и разчета за капиталови разходи за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 9.Извършени разходи за командировка в чужбина от Кмета на Общината за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.

                                  Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                   Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 10.Изменение и допълнение на Наредба за местните данъци на територията на Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 11.Определяне броя на таксимeтровите автомобили, работeщи на територията на Община Пещера и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници.

   Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

   Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 12.Определяне на общински съветници за членове на работна група при определяне таксата за битови отпадъци за 2017г.

                                     Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                           Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 13.Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане, определяне, разпределяне и изплащане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Пещера на лица и семейства останали без жилища в местност «Орешака» на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера

 1. 14.Подаване на заявления за подпомагане на подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 15.Продажба на поземлени имоти с идентификатори 56277.504.158, 56277.504.393, 56277.504.394 и 56277.504.506 в гр. Пещера, кв. «Луковица».

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 16.Придобиване на обект бивш Ресторант «Родопски светлини», представляващ част от партера и избени помещения в сградата и пристройката към ресторанта /самостоятелни обекти в сграда 56277.502.820.2.2 и 56277.502.820.2.8 и сграда 56277.502.820.1/

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 17.Съгласуване на схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен №5 на ул. «Дойранска епопея» №17, гр. Пещера с площ 5 кв.м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

       Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

 1. 18.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на земеделска земя по КВС на с. Капитан Димитриево.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

 1. 19.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на обществена тоалетна в гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

 1. 20.Предоставяне помещение за клуб на ПП БСП.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

 1. 21.Даване съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за изменение на югоизточна граница на УПИ ХХII- Жилищно строителство и магазини по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор 56277.501.481 по КККР на гр. Пещера, кв.37.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 22.Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за разделяне и преотреждане на поземлен имот 012190, „предприятие за производство на строителни разтвори и складиране на строителни материали“ с идентификатор 56277.3.197 по КККР на гр.Пещера на три урегулирани поземлени имоти, както следва:

- УПИ ХХІV-3.197, „за малък хотел /къща за гости/“ с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона Оо“.

- УПИ ХХV-3.197, „за производство на строителни разтвори и складирани на строителни материали“с предвиждане на средно свободно застрояване и устройствена зона

Пп“.

     - УПИ ХХVІ-3.197, „за улица“ вместност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера.

Имотите са с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони и одобряване на задание.

           Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 23.Промяна в ръководството на ПК по общинска собственост и европейски програми.

                       Докладва: д-р Цветанка Лепарова

   Председател на Общински съвет

 1. 24.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера