Обявление Печат
Понеделник, 10 Юни 2019г. 15:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на югоизточната регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 61371.501.126 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-126/ по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 61371.501.127 /УПИ Х-127/ и 61371.501.128 /УПИ ІХ-128/ по КККР на с.Радилово, кв. 11 по ПУП на с. Радилово. След изменението площите на новообразуваните УПИ са както следва: УПИ ХІ-126 – 874 кв.м.; УПИ Х-127 – 633 кв.м.; УПИ ІХ-128 – 471 кв.м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2 , минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.