Съобщение Печат
Четвъртък, 13 Юни 2019г. 09:39ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 13.06.2019г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изменение на инвестиционно предложение : ,,Изграждане  на  три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313‘‘, м. ,,Луковица‘‘, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, включващо ,,Монтиране на втори котел‘‘ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. ,,Луковица‘‘, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ,,Биовет‘‘ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.