Заповед Печат
Петък, 08 Октомври 2021г. 16:08ч.

Заповед за провеждане на търгове за земеделски земи

ЗАПОВЕД

№ 741
гр. Пещера 07.10.2021 г.

В изпълнение на Решение №252/27.05.2021 г., като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните имоти - общинска собственост:

 .