ОБЯВЛЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 13 Април 2022г. 20:15ч.
Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb


ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

С Решение № 137/30.09.2020 г. на Общински съвет-Пещера е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, с която се определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината, както и ограниченията и забраните за отглеждането им. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №197/28.01.2021 год. на Общински съвет – Пещера.

В Общинска администрация – Пещера е получено писмо с вх.№09-01-35/18.03.2022г. от Областния управител на Област Пазарджик относно прецизиране на текстове в Приложение 1 към чл.17, т.1 от Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, по отношение на граничните улици, които заключват кварталите. Изразено е становище за необходимостта от подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

Предвид изложените констатации, следва да се отстранят неточностите, като се измени и допълни поднормативния акт.

 2. Цели които се поставят.

Въвеждане на яснота, нормативна коректност в Приложение 1 към Наредбата и подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на измененията и допълненията на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Пещера са:

-Въвеждане на яснота и подробно описание на всички улици, които обособяват всеки квартал, попадащ в Първа строителна зона на гр.Пещера.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Пещера - www.peshtera.bg, Общинска администрация-Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. В Приложение № 1 към чл.17, т.1, съществуващият текст да се замени с текста:

Първа строителна зона на гр. Пещера включва квартали с номера: 18,19, 41, 42, 67-75, 83, 83А, 85-118, 122, 122А, 125-139, 141-144.

Гранични улици на Първа строителна зона са: “Михаил Такев”, “Петър Арнаудов”, “Оборище”, “Иван Пенков”, “Георги Раковски”, “Георги Зафиров”, “Васил Петлешков”, “Йордан Ковачев”, “Елена и Тодор Кънчеви”, “Петър Горанов”, “Проф. Янко Янев”, “Христо Ботев”, “Петър Стайков”, “Атанас Горов”, “Освобождение” и “Стара крепост”.

Списък на улиците и площадите, които обособяват кварталите в Първа строителна зона на гр. Пещера

 

Име на улица, площад     Нечетни номера на улици Четни номера на улици
1 “Михаил Такев” От 39- до 147вкл. От 128 до 140вкл.
2

“Стара крепост” и

ул. „Ив. Вазов“

-

-

От 2 до 26 вкл.

2а вкл.

3 “Оборище” От 1 до 1а -
4 “Освобождение” От 1 до 27 вкл. От 2 до 10 вкл.
5 “Петър Арнаудов” От 1 до 9 вкл. -
6 “Георги Раковски” От 1 до 11 вкл. -
7 “Георги Теохаров” - От 2 до 14 вкл.
8 „Петър Козарев“ От 1 до 5вкл. От 2 до 8 вкл.
9 “Иван Пенков” Без номер /граница на първа зона/ -
10 “Георги Геленов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 8 вкл.
11 “Михаил Куманов” От 1 до 13 вкл. От 2 до 14 вкл.
12 “Петър Грънчаров” От 1 до 15 вкл. От 2 до 8 вкл.
13 “Проф. Димитър Ранев” От 1 до 5 вкл. От 2 до 8 вкл.
14 “Атанас Горов” От 1 до 9 вкл. От 2 до 22 вкл.
15 “Иван Раков” От 1 до 11 вкл. От 2 до 12 вкл.
16 “Георги Бенковски” (част) От 1 до 7а вкл. От 2 до 8а вкл.
17 “Петър Кьосеиванов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 6 вкл.
18 “Петър Стайков”     Без номер /граница на първа зона/ -
19 “Александър Стамболийски” (част) От 1 до 13 вкл. От 2а до 12 вкл.
20 “Алеко Константинов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
21 “Христо Цикалов” 1 От 2 до 12 вкл.
22 “Христо Ботев” От 1 до 29 вкл. От 2 до 4 вкл.
23 “Владимир Рилски” От 1 до 17 вкл. От 2 до 28а вкл.
24 “Петър Раков” От 9 до 39 вкл. -
25 “Проф. Янко Янев” От 1 до 3 вкл. -
26  “Петър Горанов” От 3 до 13 вкл. -
27 “Септемврийци” От 1 до 3 вкл. От 2 до 8 вкл.
28 “Христо Смирненски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 8 вкл.
29 “Никола Вапцаров” От 1 до 13 вкл. От 2 до 8 вкл.
30 “Елена и Тодор Кънчеви” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
31 “Йордан Ковачев” От 1 до 50 вкл. От 2 до 16 вкл.
32 площад “България” няма  номер
33 “Дойранска епопея” От 1 до 19 вкл. От 2 до 38 вкл.
34 “Димитър Горов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
35 “Нешо Чипев” От 1 до 11 вкл. От 2 до 14 вкл.
36 “Веселин Стайков” От 1 до 19 вкл. От  2 до 20 вкл.
37 “Нестор Личев” От 1 до 15 вкл. От 2 до 18 вкл.
38 “Иван Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 16 вкл.
39 “Никола Донски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 26 вкл.
40 “Владо Брациклиев” От 1 до 9 вкл. От 2 до 8 вкл.
41 “Григор Чешмеджиев” От 1 до 17 вкл. От 2 до 14 вкл.
42 “Васил Петлешков” От 1 до 29 вкл. От 2 до 34 вкл.
43 “Отец Паисий” От 1 до 15 вкл. От 2 до 14 вкл.
44 “Спас Зафиров” От 11 до 19 вкл. -
45 “Георги Зафиров” От 1 до 47 вкл. От 2 до 26 вкл.
46 “Трети март” От 11 до 15 вкл. 2
47 “Пенко Реков” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
48 “Стоян Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 10 вкл.
49 “Костадин Гьошев” От 1 до 7а От 2 до 8 вкл.
50 „Никола Дуров“ 5 -
51 „Михаил Димов“ От 1 до 1а От 2 до 4 вкл.
52 „Самоковите“ От 1 до 13 вкл. От 2 до 22 вкл.
53 „Беглика“ От 1 до 23 а вкл. От 2 до 6 вкл.
54 „Свети Константин“ От 1 до 19 а вкл. От 2 до 24 вкл.
55 „Георги Кьосеиванов“ От 1 до 21 вкл. -