65 заседание на Общински съвет Печат
На  28. 03. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТДЕСЕТ  И ПЕТО заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1.  Информация за дейността на МБАЛ”Проф. Димитър Ранев” ООД гр.Пещера
ДОКЛАДВА: Управителят на
МБАЛ”Проф.Д.Ранев”ООД
2.  Отчет за работата на Районно управление „Полиция” гр.Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Началникът на РУП гр. Пещера
3. Информация за работата на Общинска служба по земеделие - Пещера и взаимодействието и със земеделските производители.
ДОКЛАДВА: Началникът  на Общинска  служба по земеделие - Пещера
4. Отчет на бюджетните финансови средства  отпуснати на читалищата в Общината през 2010 година.
ДОКЛАДВАТ:Председателите на читалища
5. Изслушване на информация от “Биовет” АД относно разрешаване на въпроса с неприятните миризми.
ДОКЛАДВА: Представител на „Биовет”АД
6. Отчет за проведените Обществени поръчки и извършени продажби от Община Пещера за периода януари – март 2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
7. Приемане на Програма за развитието на туризма в Община Пещера за периода 2011-2016г.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8. Текущи.
8.1. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – п.и. № 007099 „сметище” в м.”Потока”, землище гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.2. Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНС по ОП „РР”,Приоритетна ос 1”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.3. Поправка и допълнение на Решение № 572/30.07.2010г. за промяна на предназначението на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.4. Предоставяне на помещение – частна общинска собственост – Монолитен павилион № 3 с полезна площ 18 кв.м. под наем – безвъзмездно.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.5. Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост - № 004002 в местността „Студен дол”, землище на град Пещера на Сружение „Ловно-рибарско дружество – Пещера”
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.7.Одобрение на споразумение за прекратяване на договор за наем №23/09.02.2010 г., сключен със СНЦ “Бизнес център – Пещера”, промяна на предназначение на имот – от частна в публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.8. Кандидатстване с проект за изграждане на Бизнес инкубатор по ОП “Развитие на конкурентноспособността  на българската икономика”, Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.2.01 “Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.9. Продажба на използваеми ДМА чрез публичен търг с явно наддаване.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.10.Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение на задачите, заложени в плана за действие към Общинската програма за опазване на околната среда
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.11.Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление дейностите по отпадъците.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.12.Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление на качествата на атмосферния въздух..
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.13.Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO 005/10/1.11/02/16”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000е.ж.” в рамките на ОП”Околна среда”с инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера..
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.14.Предложение по чл.36, ал.1,т.3 от ЗОС за откупуване на частта на физически лица от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV – търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части, а на физическите лица 19495/21000 идеални части.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.15. Преобразуване на ОДЗ „Изгрев” гр.Пещера и ЦДГ”Слънчо” – гр.Пещера чрез сливане в ОДЗ”.............” – гр.Пещера за учебната 2011/2012г., съгласно чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета.
ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината
8.16. Поправка на техническа  грешка в Решение № 659/28.01.2011г. относно номера на квартала и корекция на правните основания.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС - Пещера
9. Питания.