Обява за провеждане на публичен търг Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А

1. Открива провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на общинско жилище  – частна общинска собственост, представляващо апартамент № 15, находящ се на улица «Хан Пресиан» № 10, вх.А, ет.5, с площ от 63,81кв.м. (шестдесет и три цяло и осемдесет и един кв.м.) в осеметажна жилищна сграда с панелна конструкция, мазе № 15(петнадесет) с площ 3,85 кв.м.(три цяло осемдесет и пет стотни кв.м.), ведно с 3,857%( три цяло осемстотин петдесет и седеем хилядни) идеални части от общите части  и от правото на строеж.

2. Начална тръжна цена  за продажба на имота – 13 100 лв (тринадесет хиляди и сто лева) .

3. Депозитът  за участие в търга е в размер на 10% от приетата начална тръжна цена  - 1 300 (хиляда и триста) лева.

4. Стъпката  за наддаване е  в размер на 600 лева .

5.  Дата, час и място за провеждане на търга – 19.04.2011г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.

6. Тръжна документация,  може да се закупи до 17:00 ч. на 12.04. 2011  г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на ОА– гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50 лева .

7. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж на Общинска администрация или по банкова сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера до 17.00 часа  на 18.04. 2011 г.

8. Документи за участие в търга ще се приемат до 17.00 ч. на 18.04. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

9. Документи за участие в търга:   

9.1. Заявление за участие по образец;

9.2. Копие от документ за самоличност;

9.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 30 (тридесет) дни  преди датата на провеждане на търга;

9.4. Удостоверение от  Община Пещера ,отдел “Местни приходи”, за липса на задължения към Общината.

9.5. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;

9.6. Документ за внесен депозит;

9.7. Документ за закупени тръжни книжа;

9.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

10. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни документи и заявка в стая №17 от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.

11. В 7(седем) дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил търга на Кмета на Общината  да се извърши плащане на  достигнатата тръжна продажна цена .Договор за продажба със спечелилия участник ще се сключи в 7 (седем) дневен срок след плащане на  достигнатата тръжна продажна цена.