Съобщение за публично обявяване Печат

Басейнова дирекция за управление на водите предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване на Разрешително за водовземане

 от повърхностен воден обект.