Обществено обсъждане Печат

Покана
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за проект: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„, по договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013г

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера» е повишаване качеството на живот и осигуряване на безопасно, устойчиво, екологично и интегрирано развитие на градския център, чрез подобряване физическата и жизнена среда на община Пещера.
Тази цел ще се реализира, чрез взаимосвързани дейности по подобряване на парковата среда и зоните за обществен отдих и реконструкция на елементи на уличната мрежа.

Проектът е насочен към реализирането на следните специфични цели:
• Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на градски център на община Пещера;
• Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда на жителите на община Пещера, посредством реконструкция и рехабилитация на елементи на уличната мрежа и възстановяване и благоустройство на паркове и зони за обществен отдих;
• Подобряване на мобилността и транспортните условия в  Община Пещера чрез реконструкция на елементи от общинската улична мрежа;
• Интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и социалната среда;
• Реализиране на икономия от енергия и повишаване безопасността и сигурността, посредством въвеждане на енергоспестяващо осветление в обектите предмет на интервенции по настоящото проектно предложение.

Чрез предвидените в интегрирания проект дейности за реализирането на специфичните цели на проекта, ще се изпълнят и специфичните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно:
• Да се подобри физическият аспект на градската среда в агломерационните ареали;
• Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
• Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.
Проектното предложение адресира пряко и проблемите на хората с увреждания, свързани с достъпа до местата за отдих в града. Всички зони за обществен отдих, съгласно техническите проекти са съобразени с модерните изисквания за архитектурна достъпна среда, като са предвидени необходимите приспособления за движение на хора с физически увреждания, така че те да посещават без ограничение териториите на обектите на интервенция по проекта.

Обект на интервенцията са:
o местата за отдих и зелените площи – Централен градски парк, детски парк „Изгрев”, зелени площи около църквата „Св. Димитър”, зелени площи към площад „Хр.Ботев”, градинка срещу „Лукойл”, пешеходна алея със зеленина срещу Районен градски съд, зелена алея до ул.”В. Петлешков”, градинка зад РПУ;
o уличната мрежа – ул. „Георги Зафиров”, ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Свобода”.

Основните строително-монтажни работи включват:
Рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, пешеходни алеи и тротоари:

1.       Централен градски парк:
 Благоустрояване- направа на декоративна настилка по пешеходните аллеи в парка и осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Реконструкция на водна каскада и фонтан с ефектно осветление.
 Изграждане и реконструкция ВиК инсталации / езеро, водна каскада, фонтан и напоителна система/, изграждане на необходимите помещения по помпени станции и филтърно стопанство  /езеро, водна каскада, фонтан /;
 Паркоустройство /ландшафтна архитектура/;
 Изграждане на две нови съвременни и безопасни детски площадки, оборудвани със съответните съоръжения; Площадките ще са оградени с дървена ограда с обособени вход и изход.
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;
 Изграждане на парково осветление;


2. Детски парк ”Изгрев”:
 Изграждане на две нови съвременни и безопасни детски площадки, оборудвани със съответните съоръжения.
 Осигуряване на  достъпа за хора с увреждания;
 Паркоустройство /ландшафтна архитектура/;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;

3. Градинка при църква “Св. Димитър”:
 Подмяна на настилката на алейната мрежа и осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Изграждане на парково осветление;
 Изграждане на съвременна и безопасна детска площадка, оборудвана със съответните съоръжения;
 Паркоустройство и озеленяване;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;


4. Градинка площад ”Хр. Ботев” 
 - Подмяна на настилката на алейната мрежа и осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Изграждане на парково осветление;
 Изграждане на съвременна и безопасна детска площадка, оборудвана със съответните съоръжения;
 Паркоустройство и озеленяване;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;


5. Градинка срещу “ Лукойл
 Изграждане на нови подпорни стени. На подпорната стена към пътя е предвидена лека ограда за за обезопасяване и нежелано преминаване.
 Подмяна на настилката на алейната мрежа и осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Изграждане на парково осветление;
 Паркоустройство и озеленяване;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;
 Изграждане на спортна площадка.

6. Градинка пред Районен градски съд 
 Подмяна на настилката на алейната мрежа и осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Паркоустройство и озеленяване;
 Изграждане на съвременно парково осветление;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;

7.  Зелена алея на улица „Васил Петлешков”:

 Благоустрояване -  подмяна на пешеходната настилка, покриване на открит напоителен канал, осигуряване на  достъпа за хора с увреждания;
 Паркоустройство /ландшафтна архитектура/;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.

8. Градинка зад РПУ:
 Нова алейна мрежа;
 Декоративна подпорна ограда
 Осигуряване на  достъп за хора с увреждания;
 Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система;
 Изграждане на парково осветление;
 Паркоустройство и озеленяване;


Реконструкция на ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Свобода” и ул.”Георги Зафиров”, гр.Пещера:

1: Изпълнение на строително монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Александър Стамболийски”
 С проекта се предвижда полагане на асфалтобетон, изграждане на нови бетонови бордюри и тротоарни настилки по ул.”Александър Стамболийски” .
 В областта на кръстовищата са предвидени скосявания на бордюрите и тротоарната настилка до ниво асфалтобетонова настилка с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Скосявания се изпълняват и при входове към гаражи на моторни превозни средства.
 Предвидена е и модернизация на съществуващото и въвеждане на енергоефективно улично осветление.

2: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги Зафиров”.
 Предвижда се изграждане на нови бетонови бордюри, тротоарни настилки и полагане на асфалтобетон по ул. „Георги Зафиров”.
 В областта на кръстовищата се предвидени скосявания на бордюрите и тротоарната настилка до ниво асфалтобетонова настилка, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
 Скосявания се изпълняват и при входовете към гаражи на моторни превозни средства.
 Предвидена е и модернизация на съществуващото и въвеждане на енергоефективно улично осветление.
 Предвидена е и модернизация на съществуващото и въвеждане на енергоефективно улично осветление.

3: Изпълнение на строително монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на ул.”Свобода”.
 С проекта се предвижда полагане на плътен асфалтобетон, изграждане на нови бетонови бордюри и тротоарна настилка по ул.”Свобода”.
  В областта кръстовищата се предвидени скосявания на бордюрите и тротоарната настилка до ниво асфалтобетонова настилка, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Скосявания се изпълняват и при входовете към гаражи на моторни превозни средства.
 Предвидена е и модернизация на съществуващото и въвеждане на енергоефективно улично осветление.

Очаквани продукти и резултати:
Модернизирана паркова среда в два парка с обща площ-  38, 816 дка;
Рехабилитирани зелени площи -  9, 457дка;
Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с обща дължина 2 365, 44 м;
Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари – 22 831, 42 кв.м;
Рехабилитирана улична настилка – 14 196,64 кв.м;
Изградени и модернизирани детски площадки;
Обновени 11 общински обекта с обществено значение;
Улеснен достъп за 1 240 лица с физически увреждания и 4 000 лица от ромски произход.

ІІ.СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
Стойност на договор  № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013г за проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване  привлекателността на Община Пещера„ е 5 785 358,54 лв.  Искана сума за покриване на временен недостиг на средства, необходими за изпълнение на проекта между плащанията на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”– 3 991 364 лв., финансов принос на Община Пещера   796 153 лв.
ІІІ.НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен кредит от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Усвояване на кредита на траншове, съобразно исканията за плащане към УО на ОПРР. Обезпечаване – бъдещите вземания по договора за безвъзмездна помощ с УО и собствените приходи на общината.
Размер на кредита-  до 4 787 517 лв /Четири милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет/ лева., в това число  до 3 991 364 лв. за финансиране на междинни и окончателни плащания и до 796 153 лв. -  финансов принос на Община Пещера.  
Валута на кредита – лева
Срок и начин на погасяване – за погасяване на разходите до размера на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР - 24 месеца,  за финансовия принос на Община Пещера – 84 месеца на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване на главницата на цяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
Източници на погасяване на главницата –  плащанията от УО на ОПРР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/011 и собствените приходи на общината.
ІV.НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Бъдещите вземания по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО  и собствените приходи на общината.

V.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 22.08.2011г. 17.00ч. в залата на НЧ “Развитие” гр. Пещера.
Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становище и предложения по проекта могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.

Лице за контакт:
инж. Стоил Стоилов – заместник кмет