Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА:

 1.Провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от една година на част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС №12/30.10.2006г. представляващ помещение с площ от 30,00 кв. м., находящо се на първи редовен етаж в УПИ ІІ –обществено обсужване, кв. 193А по ПУП на гр. Пещера с площ от 170 кв.м. при граници на УПИ ІІ –обществено обсужване, кв. 193А :

 

север –УПИ І – търговска дейност и услуги; изток –улица с о.т. 771-827; юг – УПИ ІІІ; запад – УПИ IX –зеленина.

 Описаната сграда се отдава под наем за работа по проект “Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, финансиран от Европейската комисия по Програма “ДАФНЕ”. 

 2. Предложената от кандидатите годишна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 100, 00 лева (сто лева ).

3. Класирането на участниците ще бъде извършено при следните критерии:

3.1 К1 – предложена цена – 70 т.

3.2 К2 –представен проект за засилване на теренната работа на местно ниво в маргинализираните групи и традиционна ромска общност чрез въвеждане на позицията Модератор в общността, чрез разработване на неформални механизми за общностна подкрепа, чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции за превенция, защита и изпълнение на програми за превенция,защита и развитие на общността – 30т..

 4. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 05.10.2011 г. от 14.00 часа в стая № 5 на Общинска администрация - гр. Пещера ( І-ви етаж ).

5. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 15 от 10.00 до 12.00 часа.

6. Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 29.09.2011 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева.

7. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 10 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 21.02.2011 г.

8. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17.00 часа на 04.10.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите. 9. В конкурса могат да участват само регистрирани юридически лица с нестопанска цел.

10. Сградата, която се отдава под наем ще се ползва за работа по проект “Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност” с цел даване възможност на младите хора и жените от маргинализираните групи и ромска общност да се борят с вредните практики, да създадат безопасна среда за децата, младежите и жените изложени на риск и да развиват засегнатите групи.

11. Задължителни документи за участие в конкурса са:

11.1 Документ за съдебна регистрация на юридическите лица, а за физическите лица –копие на документ за самоличнаост.

11.2. Заявление за участие по образец; 11.3. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;

11.4. Документ за закупени конкурсни книжа;

11.5. Декларации по образец: - декларация, че участникът няма задължения към физически или юридически лица - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.

11.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 45 дни преди датата на конкурса;

11. 7. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на конкурса или единен идентификационен код (ЕИК);

11.8. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато се участва чрез пълномощник;

11.9. Предложение за цена; 11.10. Потвърждение, че приемат специфичните условия определени в конкурсната документация.

12. В отделен непрозрачен плик да се постави конкурсното предложение, съдържащо размера на предлаганата месечна наемна цена.

13. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключи в четиринадесет дневен срок след влизане в сила на заповедта на Кмета на Община Пещера за определяне на спечелилия публично оповестения конкурс.