ОБЯВА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Съобразно Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 1328/15.11.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

обекти общинска собственост, както следва:

 

  • Павилион № 8 „Дъгов мост"в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална наемна цена 99,00 лв. без ДДС, депозит за участие 9 лв.
  • Монолитен павилион № 1 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена 156,00 лв. без ДДС, депозит за участие 15 лв.
  • Монолитен павилион № 4 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена 156,00 лв. без ДДС, депозит за участие 15 лв.
  • Метален павилион № 14 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
  • Метален павилион № 15 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
  • Метален павилион № 18 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
  • Метален павилион № 22 в гр.Пещера, с площ от 12,50 кв.м. , при начална наемна цена 81,00 лв. без ДДС, депозит за участие 8 лв.

2.Дата, час и място на провеждане на търговете: 06.12.2011 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера.

3.Кандидати за участие могат да бъдат само лица, регистрирани по Търговския закон.

4.Не се допускат кандидати, с които едностранно е бил прекратен договор за наем.

5.Срокът за отдаване под наем е 3 години.

6.Депозита за участие в търговете, посочен в т.1 от тази заповед се внася до 17 часа на 05.12.2011 г. в касата на Общината-стая № 1 на втория етаж или по банкова сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД, офис гр. Пещера.

7.Тръжна документация може да се закупува всеки работен ден след публикуване на обявата и до 16 часа на 05.12.2011 г. от Общински център за информация и услуги на гражданите срещу заплатена сума 20 лева. Заплащането се извършва в касата на Общината.

8.Документите за участие в търга се подават до 17 часа на 05.12.2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

9.Определената стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена.

10.Задължителни документи за участие в търга:

1)Заявление за участие по образец.

2)Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.

3)Удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица и ЕТ.

4)Удостоверение от НАП по чл.87,ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга.

5)Документ за внесен депозит за участие в търга.

6)Документ за закупени тръжни книжа.

7)Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.

8)Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.

9)Декларации по образец съгласно тръжните документи.

Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 10, подточки 2 и 3.

11.Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупени тръжни документи и направена заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари" гр.Пещера.

12.Договор за наем със спечелилия участник се сключва в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.

13.Допълнителна информация може да се получава на телефона на ОП „Паркинги и пазари: 0350/6-56-84.