Изменение и допълнение на наредба Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

МОТИВИ
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера


Във връзка с чл. 9 от ЗМДТ и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА Кмета на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, както следва:

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
1.   В Раздел първи „Такса битови отпадъци",
1.1Чл. 19, ал. 3 се заличава
1.2 В текста на чл. 19, ал. 6 и 7: „ал. 3” се заличава
1.3 В текста на чл. 19, ал. 8:  „ал. 3” се заменя с „ал. 4”
2. В глава четвърта „Административно наказателни разпоредби” чл. 50, ал. 1 придобива следния вид:
Чл. 50 (1) В случаите на чл.19, ал.2, когато въпреки подадената декларация се констатира ползване на имота от юридически лица, таксата се събира в пълен размер плюс законната лихва. На виновните лица се налага и глоба/имуществена санкция в размер на тройния размер на дължимата годишна такса.